• My profile
en

Terms of use.

Terms of use.

Vispārīgie noteikumi

 1. Å ie noteikumi nosaka kārtÄ«bu, kādā ievietojama informācija portālā www.livinventspils.lv (turpmāk ā€“ Portāls), kā arÄ« portāla vispārÄ«gos darbÄ«bas un lietoÅ”anas noteikumus.
 2. Portāls ir Ventspils pilsētas domes (turpmāk ā€“ Dome) informatÄ«vā tÄ«mekļvietne, kuras darbÄ«bas mērÄ·is ir sniegt sabiedrÄ«bai visaptveroÅ”u un nepiecieÅ”amu informāciju, kura apkopota vienā portālā, par pārcelÅ”anās iespējām uz dzÄ«vi VentspilÄ«.
 3. Portāla darbÄ«bu koordinē un organizē Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa (turpmāk ā€“ Ekonomikas nodaļa). Portāla darbÄ«bas tehnisko uzturÄ“Å”anu nodroÅ”ina Ventspils pilsētas paÅ”valdÄ«bas iestāde ā€œVentspils Digitālais centrsā€. Portāla darbÄ«bas un satura atbilstÄ«bu normatÄ«vajiem aktiem, tai skaitā Å”iem noteikumiem nodroÅ”ina portāla redaktors – Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas darbinieks (turpmāk ā€“ Portāla redaktors).
 4. Å o noteikumu izpratnē Portāla lietotājs ir jebkura persona, kura lieto Portālu (turpmāk – Portāla lietotājs), informācijas sniedzējs – jebkura persona, kas nodod informāciju publicÄ“Å”anai portāla redaktoram (turpmāk ā€“ Informācijas sniedzējs).
 5. Å ie noteikumi ir saistoÅ”i visiem portāla lietotājiem un informācijas sniedzējiem.

Informācijas ievietoŔana portālā

 1. Portālā var tikt publicēta tāda informācija vai viedoklis, kas atbilst portāla darbības mērķim un saturam.
 2. IesÅ«tot informāciju un materiālus, informācijas sniedzējs atbild par publicējamās informācijas patiesumu un atbilstÄ«bu normatÄ«vajiem aktiem, tai skaitā, bet ne tikai – par to, ka iesÅ«tÄ«tā informācija un materiāli (fotogrāfijas, audio materiālus vai kāds cits fiziskas vai juridiskas personas radoÅ”as intelektuālās darbÄ«bas produkts u.c.) ir iegÅ«ta likumÄ«gi, un portāla lietotājam ir tiesÄ«bas Å”os materiālus lietot un izmantot Ŕādā veidā. IesÅ«tot jebkāda veida informāciju un materiālus publicÄ“Å”anai portālā, informācijas sniedzējs nodod visas autortiesÄ«bas uz Ŕīs informācijas izmantoÅ”anu.
 3. Portāla redaktoram ir tiesÄ«bas nepublicēt iesÅ«tÄ«tos materiālus, ja tie neatbilst Å”iem noteikumiem un citu normatÄ«vo aktu prasÄ«bām.
 4. Portāla lietotājs drīkst nekomerciāliem nolūkiem izmantot portālā publicēto informāciju bez portāla redaktora atļaujas saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu, norādot atsauces uz portālu.
 5. Portāla lietotāja tiesības un pienākumi:
  10.1. Lai reÄ£istrētos Portālā, Portāla lietotājs aizpilda reÄ£istrācijas formu un, apstiprinot Portāla lietoÅ”anas noteikumus, saņem piekļuvi Portālam.
  10.2. Portāla lietotājs nodroŔina Portāla pieejas datu konfidencialitāti. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Portāla pieejas datu izmantoŔanu.
  10.3. Ja Portāla lietotājs ir aizmirsis Portāla pieejas datus vai viņam ir raduŔās aizdomas par Portāla pieejas datu pieeajmÄ«bu treÅ”ajām personām, Lietotājam nekavējoties jānomaina Portāla pieejas dati Portāla Lietotāja profilā.
  10.4. Lietotājs apņemas Portālā norādīt pareizu un korektu informāciju par sevi un pievienoto sludinājumu.
  10.5. Visas tiesības uz Portāla lietotāju datu bāzi pieder Ventspils pilsētas domei.
  10.6. Portāla lietotājam ir tiesības papildināt, labot informāciju par sevi Portāla lietotāja profilā.
  10.7. Portāla lietotājam ir iespēja iesaldēt uz laiku vai dzēst savu Lietotāja profilu.
  10.8. Portāla lietotājam ir tiesÄ«bas neatļaut redzēt savus Portāla lietotāja datus juridiskai personai, kura izmanto Speciālistu datu bāzi, lai meklētu un atlasÄ«tu sev nepiecieÅ”amos darbiniekus.
  10.9. Portāla lietotājam ir iespēja reģistrēties Portālā izmantojot sociālo tīklu pases.
 6. Domes tiesības un pienākumi:
  11.1. Portāla lietotāju datu apstrāde notiek atbilstoŔi Portāla lietotŔanas noteikumiem, kas ir kā vienoŔanās starp Portāla lietotāju un Domi.
  11.2. Ja Portāla lietotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju par sevi vai pievienoto sludinājumu, Domei ir tiesÄ«bas pārtraukt pakalpojumu sniegÅ”anu un dzēst Portāla lietotāja kontu.
  11.3. Domei ir tiesības dzēst Portāla lietotāja kontu, ka Dome vai juridiska persona, kura izmanto Speciālistu datu bāzi, konstatē norādīto pievienoto datu neatbilstību patiesībai.
  11.4. Domei ir tiesÄ«bas sniegt Portlāla lietotāja datus tām juridiskām personām, kuras rir reÄ£istrējuŔās Portālā un ar savu reÄ£istrÄ“Å”anos ir piekrituÅ”as Portāla lietoÅ”anas noteikumiem.
  11.5. Domei ir teisÄ«bas nosÅ«tÄ«t informatÄ«vus paziņojumus uz Portāla lietotāja e-pastu, ka viņŔ ir devis piekriÅ”anu Ŕādas informācijas saņemÅ”anai.
  11.6. Dome glabā Portāla lietotāja datus tik ilgi, lÄ«dz Portāla Lietotājs dzÄ“Å” savu kontu.

AtbildÄ«ba par noteikumu neievēroÅ”anu

 1. Ja Portāla lietotājs neievēro Latvijas Republikas normatÄ«vos aktus un Å”os noteikumus, atkarÄ«bā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās atbildÄ«bas.
 2. Ventspils pilsētas dome nav atbildīga par Speciālistu datu bāzē norādītās informācijas patiesumu.
 3. Ventspils pilsētas domei ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

Noslēguma jautājumi

 1. Portāla lietotājiem un informācijas sniedzējiem ir pienākums iepazÄ«ties un ievērot Å”os noteikumus un neizdarÄ«t darbÄ«bas, kas bÅ«tu vērstas uz Portāla droŔības sistēmu apieÅ”anu, bojāŔanu vai Portāla darbÄ«bas traucÄ“Å”anu.
 2. Portāla lietoÅ”anas noteikumu jaunā versija stājas spēkā ar brÄ«di, kad tā publiskota portālā.

Support

  Register