• Mans Profils
lv

Privātuma politika.

Privātuma politika.

Å Ä« privātuma politika sniedz informāciju par to, kā mājas lapā www.livinventspils.lv (turpmāk – LIVIN) tiek ievākti un apstrādāti LIVIN mājas lapas apmeklētāju – fizisko personu dati, kā arÄ« sniedz informāciju par datu subjekta tiesÄ«bām.

LIVIN veic fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1. Kas ir personas datu pārzinis un kāda ir tā kontaktinformācija?

LIVIN ir topošajiem un jaunajiem Ventspils iedzīvotājiem paredzēta informatīvā tīmekļvietne, tādējādi personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv.

LIVIN darbÄ«bu koordinē un organizē Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa, tāpēc informāciju par savu personas datu apstrādi LIVIN var saņemt rakstot uz e-pastu: livin@ventspils.lv vai zvanot uz telefonu +371 25484825. 

2. Kāda ir personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija?

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@ventspils.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par LIVIN veikto fizisko personu datu apstrādi.

3. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi?

LIVIN apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

           1) LIVIN lietotāja reÄ£istrēšanai mājas lapā, pēc tam, kad lietotājs aizpildÄ«jis reÄ£istrācijas formu un saņēmis piekļuvi;

           2) Speciālistu datu bāzes uzturēšanai;

           3) Sludinājumu ievietoÅ¡anai LIVIN par dzÄ«vojamā fonda Ä«ri, izÄ«rēšanu, pirkÅ¡anu un pārdoÅ¡anu;

           4) InformatÄ«vu paziņojumu nosÅ«tÄ«Å¡anai uz reÄ£istrēto LIVIN mājas lapas lietotāju e-pastu;

           5) SÄ«kdatņu izmantoÅ¡anai LIVIN mājas lapas optimālas darbÄ«bas nodroÅ¡ināšanai.

4. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 3.punktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir:

            1) Regulas 6.panta 1.punkta a) apakÅ¡punkts, proti, datu subjekts (LIVIN mājas lapas apmeklētājs) ir devis piekriÅ¡anu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem mērÄ·iem;

            2) Regulas 6.panta 1.punkta e) apakÅ¡punkts – apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai izpildÄ«tu uzdevumu, ko veic sabiedrÄ«bas interesēs vai Ä«stenojot pārzinim likumÄ«gi pieÅ¡Ä·irtās oficiālās pilnvaras, proti, sekmēt saimniecisko darbÄ«bu Ventspils pilsētas administratÄ«vajā teritorijā un rÅ«pēties par bezdarba samazināšanu.

5. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

LIVIN, īstenojot šīs privātuma politikas 3.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, apstrādā šādas fizisko personu datus:

           1) identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimÅ¡anas gads);

           2) kontaktinformācija (piemēram, dzÄ«vesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sociālo tÄ«klu konti);

           3) CV sniegtā informācija, pievienotie izglÄ«tÄ«bas dokumenti, sertifikāti;

           4) finanÅ¡u dati (piemēram, vēlamais atlÄ«dzÄ«bas apmērs);

           5) fotogrāfijas;sludinājumā norādÄ«tā informācija;

           6) sludinājumā norādÄ«tā informācija;

           7) sÄ«kdatnes: obligātās (nepiecieÅ¡amas mājas lapas darbÄ«bas un funckionalitātes nodroÅ¡ināšanai. Å Ä«s kategorijas sÄ«kdatnes nodroÅ¡ina normālu mājas lapas darbÄ«bu. Bez Å¡Ä«m sÄ«katnēm mājas lapas darbÄ«ba nav iespējama, attiecÄ«gi, tās vienmēr tiek izmantotas); neobligātās (jebkādas sÄ«kdatnes, kuras nav nepiecieÅ¡amas mājas lapas stabilas darbÄ«bas nodroÅ¡ināšanai, piemēram, statistikai, karÅ¡u attēloÅ¡anai u.c. ārēji pakalpojumi. Lai Å¡Ä«s funkcijas darbotos nepiecieÅ¡ama JÅ«su piekriÅ¡ana); citas nebÅ«tiskas sÄ«kdatnes (piemēram, JÅ«su izvēle pieņemt sÄ«kdatņu iestatÄ«jumu vai nē, no tā ir atkarÄ«ga sÄ«kdatņu iestatÄ«jumu saglabāšanās nākamajām mājas lapas pārlÅ«koÅ¡anas sesijām).

6. Kas ir personas datu saņēmēji?

LIVIN apstrādāto personas datu saņēmēji ir:

           1) JebkurÅ¡ LIVIN mājas lapas apmeklētājs (var apskatÄ«t sludinājumus par dzÄ«vojamo fondu);

           2) Darba devēji, kas reÄ£istrējuÅ¡ies LIVIN (var apskatÄ«t Speciālistu datu bāzi);

           3) Ventspils pilsētas paÅ¡valdÄ«bas iestāde “Ventspils Digitālais centrs” (nodroÅ¡ina portāla darbÄ«bas tehnisko uzturēšanu un uzglabā LIVIN mājas lapas apmeklētāju datus);

           4) LIVIN mājas lapas uzturētājs.

Vienlaikus LIVIN var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām nodot tos ir LIVIN tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem, vai saņemot datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai.

Nododot fizisko personu datus, LIVIN nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādei un aizsardzībai.

7. Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums?

LIVIN glabā LIVIN reÄ£istrēto lietotāju datus tik ilgi, lÄ«dz LIVIN lietotājs dzēš savu kontu vai  kamēr ir spēkā sniegtā piekriÅ¡ana attiecÄ«gai savu personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumÄ«gs pamats.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

8. Kādas ir datu subjekta tiesības?

           1) Datu subjektam ir tiesÄ«bas vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lÅ«gt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arÄ« lÅ«gt personas datu laboÅ¡anu, dzēšanu,

                apstrādes ierobežoÅ¡anu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

           2) Datu subjekts var iesniegt pieprasÄ«jumu par savu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu šādā veidā:

                      1. Rakstveida formā klātienē LIVIN administrācijas telpās (Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti),

                          jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

                      2. Elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar droÅ¡u elektronisko parakstu un nosÅ«tot uz LIVIN e-pastu: livin@ventspils.lv vai Ventspils pilsētas domes e-pastu: dome@ventspils.lv.  

                      3. Izmantojot pasta sÅ«tÄ«jumu.

           3) Saņemot datu subjekta pieprasÄ«jumu par savu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, LIVIN izvērtē, vai pieprasÄ«jumā ietvertais lÅ«gums ir apmierināms vai arÄ« pastāv kādi

                regulā un citos normatÄ«vajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasÄ«jums nav apmierināms.

           4) Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekriÅ¡ana, datu subjektam ir tiesÄ«bas atsaukt piekriÅ¡anu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to

                apstrādes darbÄ«bu likumÄ«bu, kas veiktas tad, kad piekriÅ¡ana bija spēkā. Atsaucot piekriÅ¡anu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem

                tiesiskajiem pamatiem.

           5) Datu subjektam ir tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu par nelikumÄ«gu viņa personas datu apstrādi  pārzinim vai Datu valsts inspekcijā.

Atbalsts

    Reģistrēties