• Мой профайл
ru

Политика конфиденциальности.

Политика конфиденциальности.

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā mājas lapā www.livinventspils.lv (turpmāk – LIVIN) tiek ievākti un apstrādāti LIVIN mājas lapas apmeklētāju — fizisko personu dati, kā arī sniedz informāciju par datu subjekta tiesībām.

LIVIN veic fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

1. Kas ir personas datu pārzinis un kāda ir tā kontaktinformācija?

LIVIN ir topošajiem un jaunajiem Ventspils iedzīvotājiem paredzēta informatīvā tīmekļvietne, tādējādi personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv.

LIVIN darbību koordinē un organizē Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa, tāpēc informāciju par savu personas datu apstrādi LIVIN var saņemt rakstot uz e-pastu: livin@ventspils.lv vai zvanot uz telefonu +371 25484825. 

2. Kāda ir personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija?

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@ventspils.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var iegūt informāciju vai iesniegt sūdzību par LIVIN veikto fizisko personu datu apstrādi.

3. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi?

LIVIN apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

           1) LIVIN lietotāja reģistrēšanai mājas lapā, pēc tam, kad lietotājs aizpildījis reģistrācijas formu un saņēmis piekļuvi;

           2) Speciālistu datu bāzes uzturēšanai;

           3) Sludinājumu ievietošanai LIVIN par dzīvojamā fonda īri, izīrēšanu, pirkšanu un pārdošanu;

           4) Informatīvu paziņojumu nosūtīšanai uz reģistrēto LIVIN mājas lapas lietotāju e-pastu;

           5) Sīkdatņu izmantošanai LIVIN mājas lapas optimālas darbības nodrošināšanai.

4. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats šīs privātuma politikas 3.punktā norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem ir:

            1) Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts, proti, datu subjekts (LIVIN mājas lapas apmeklētājs) ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem mērķiem;

            2) Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts — apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, proti, sekmēt saimniecisko darbību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu.

5. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

LIVIN, īstenojot šīs privātuma politikas 3.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, apstrādā šādas fizisko personu datus:

           1) identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads);

           2) kontaktinformācija (piemēram, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sociālo tīklu konti);

           3) CV sniegtā informācija, pievienotie izglītības dokumenti, sertifikāti;

           4) finanšu dati (piemēram, vēlamais atlīdzības apmērs);

           5) fotogrāfijas;sludinājumā norādītā informācija;

           6) sludinājumā norādītā informācija;

           7) sīkdatnes: obligātās (nepieciešamas mājas lapas darbības un funckionalitātes nodrošināšanai. Šīs kategorijas sīkdatnes nodrošina normālu mājas lapas darbību. Bez šīm sīkatnēm mājas lapas darbība nav iespējama, attiecīgi, tās vienmēr tiek izmantotas); neobligātās (jebkādas sīkdatnes, kuras nav nepieciešamas mājas lapas stabilas darbības nodrošināšanai, piemēram, statistikai, karšu attēlošanai u.c. ārēji pakalpojumi. Lai šīs funkcijas darbotos nepieciešama Jūsu piekrišana); citas nebūtiskas sīkdatnes (piemēram, Jūsu izvēle pieņemt sīkdatņu iestatījumu vai nē, no tā ir atkarīga sīkdatņu iestatījumu saglabāšanās nākamajām mājas lapas pārlūkošanas sesijām).

6. Kas ir personas datu saņēmēji?

LIVIN apstrādāto personas datu saņēmēji ir:

           1) Jebkurš LIVIN mājas lapas apmeklētājs (var apskatīt sludinājumus par dzīvojamo fondu);

           2) Darba devēji, kas reģistrējušies LIVIN (var apskatīt Speciālistu datu bāzi);

           3) Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” (nodrošina portāla darbības tehnisko uzturēšanu un uzglabā LIVIN mājas lapas apmeklētāju datus);

           4) LIVIN mājas lapas uzturētājs.

Vienlaikus LIVIN var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām nodot tos ir LIVIN tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem, vai saņemot datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu nodošanai.

Nododot fizisko personu datus, LIVIN nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādei un aizsardzībai.

7. Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums?

LIVIN glabā LIVIN reģistrēto lietotāju datus tik ilgi, līdz LIVIN lietotājs dzēš savu kontu vai  kamēr ir spēkā sniegtā piekrišana attiecīgai savu personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

8. Kādas ir datu subjekta tiesības?

           1) Datu subjektam ir tiesības vērsties pie personas datu apstrādes pārziņa un lūgt sniegt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī lūgt personas datu labošanu, dzēšanu,

                apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret viņa personas datu apstrādi.

           2) Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

                      1. Rakstveida formā klātienē LIVIN administrācijas telpās (Pils iela 17, Ventspils, LV-3601), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti),

                          jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

                      2. Elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz LIVIN e-pastu: livin@ventspils.lv vai Ventspils pilsētas domes e-pastu: dome@ventspils.lv.  

                      3. Izmantojot pasta sūtījumu.

           3) Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, LIVIN izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi

                regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.

           4) Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to

                apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem

                tiesiskajiem pamatiem.

           5) Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu viņa personas datu apstrādi  pārzinim vai Datu valsts inspekcijā.

Служба поддержки

    Pегистр