• Мой профайл
ru

Условия использования.

Условия использования.

Vispārīgie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ievietojama informācija portālā www.livinventspils.lv (turpmāk – Portāls), kā arī portāla vispārīgos darbības un lietošanas noteikumus.
 2. Portāls ir Ventspils pilsētas domes (turpmāk – Dome) informatīvā tīmekļvietne, kuras darbības mērķis ir sniegt sabiedrībai visaptverošu un nepieciešamu informāciju, kura apkopota vienā portālā, par pārcelšanās iespējām uz dzīvi Ventspilī.
 3. Portāla darbību koordinē un organizē Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa (turpmāk – Ekonomikas nodaļa). Portāla darbības tehnisko uzturēšanu nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”. Portāla darbības un satura atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā šiem noteikumiem nodrošina portāla redaktors — Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas darbinieks (turpmāk – Portāla redaktors).
 4. Šo noteikumu izpratnē Portāla lietotājs ir jebkura persona, kura lieto Portālu (turpmāk — Portāla lietotājs), informācijas sniedzējs — jebkura persona, kas nodod informāciju publicēšanai portāla redaktoram (turpmāk – Informācijas sniedzējs).
 5. Šie noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem un informācijas sniedzējiem.

Informācijas ievietošana portālā

 1. Portālā var tikt publicēta tāda informācija vai viedoklis, kas atbilst portāla darbības mērķim un saturam.
 2. Iesūtot informāciju un materiālus, informācijas sniedzējs atbild par publicējamās informācijas patiesumu un atbilstību normatīvajiem aktiem, tai skaitā, bet ne tikai — par to, ka iesūtītā informācija un materiāli (fotogrāfijas, audio materiālus vai kāds cits fiziskas vai juridiskas personas radošas intelektuālās darbības produkts u.c.) ir iegūta likumīgi, un portāla lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā. Iesūtot jebkāda veida informāciju un materiālus publicēšanai portālā, informācijas sniedzējs nodod visas autortiesības uz šīs informācijas izmantošanu.
 3. Portāla redaktoram ir tiesības nepublicēt iesūtītos materiālus, ja tie neatbilst šiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.
 4. Portāla lietotājs drīkst nekomerciāliem nolūkiem izmantot portālā publicēto informāciju bez portāla redaktora atļaujas saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu, norādot atsauces uz portālu.
 5. Portāla lietotāja tiesības un pienākumi:
  10.1. Lai reģistrētos Portālā, Portāla lietotājs aizpilda reģistrācijas formu un, apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus, saņem piekļuvi Portālam.
  10.2. Portāla lietotājs nodrošina Portāla pieejas datu konfidencialitāti. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Portāla pieejas datu izmantošanu.
  10.3. Ja Portāla lietotājs ir aizmirsis Portāla pieejas datus vai viņam ir radušās aizdomas par Portāla pieejas datu pieeajmību trešajām personām, Lietotājam nekavējoties jānomaina Portāla pieejas dati Portāla Lietotāja profilā.
  10.4. Lietotājs apņemas Portālā norādīt pareizu un korektu informāciju par sevi un pievienoto sludinājumu.
  10.5. Visas tiesības uz Portāla lietotāju datu bāzi pieder Ventspils pilsētas domei.
  10.6. Portāla lietotājam ir tiesības papildināt, labot informāciju par sevi Portāla lietotāja profilā.
  10.7. Portāla lietotājam ir iespēja iesaldēt uz laiku vai dzēst savu Lietotāja profilu.
  10.8. Portāla lietotājam ir tiesības neatļaut redzēt savus Portāla lietotāja datus juridiskai personai, kura izmanto Speciālistu datu bāzi, lai meklētu un atlasītu sev nepieciešamos darbiniekus.
  10.9. Portāla lietotājam ir iespēja reģistrēties Portālā izmantojot sociālo tīklu pases.
 6. Domes tiesības un pienākumi:
  11.1. Portāla lietotāju datu apstrāde notiek atbilstoši Portāla lietotšanas noteikumiem, kas ir kā vienošanās starp Portāla lietotāju un Domi.
  11.2. Ja Portāla lietotājs ir sniedzis nepatiesu informāciju par sevi vai pievienoto sludinājumu, Domei ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un dzēst Portāla lietotāja kontu.
  11.3. Domei ir tiesības dzēst Portāla lietotāja kontu, ka Dome vai juridiska persona, kura izmanto Speciālistu datu bāzi, konstatē norādīto pievienoto datu neatbilstību patiesībai.
  11.4. Domei ir tiesības sniegt Portlāla lietotāja datus tām juridiskām personām, kuras rir reģistrējušās Portālā un ar savu reģistrēšanos ir piekritušas Portāla lietošanas noteikumiem.
  11.5. Domei ir teisības nosūtīt informatīvus paziņojumus uz Portāla lietotāja e-pastu, ka viņš ir devis piekrišanu šādas informācijas saņemšanai.
  11.6. Dome glabā Portāla lietotāja datus tik ilgi, līdz Portāla Lietotājs dzēš savu kontu.

Atbildība par noteikumu neievērošanu

 1. Ja Portāla lietotājs neievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus un šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās atbildības.
 2. Ventspils pilsētas dome nav atbildīga par Speciālistu datu bāzē norādītās informācijas patiesumu.
 3. Ventspils pilsētas domei ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

Noslēguma jautājumi

 1. Portāla lietotājiem un informācijas sniedzējiem ir pienākums iepazīties un ievērot šos noteikumus un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Portāla drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu vai Portāla darbības traucēšanu.
 2. Portāla lietošanas noteikumu jaunā versija stājas spēkā ar brīdi, kad tā publiskota portālā.

Служба поддержки

  Pегистр