• Mans Profils
lv

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētājs.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētājs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētājs

Konkursa beigu datums: 02-02-2022

No 1800 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Jūras iela 36

Prasības

Valdes priekšsēdētāja amata pienākumi:

1.    nodrošina Sabiedrības pamatdarbību atbilstoši sabiedrības statūtiem;

2. nodrošina Sabiedrībai īpašumā vai pārvaldīšanā esošās infrastruktūras apsaimniekošanu un uzturēšanu,

3.  tirdzniecības vietu īre, tirdzniecības telpu un inventāra noma;

4. tradicionālo kultūras vērtību (kultūras mantojuma) saglabāšana un tautas jaunrades attīstība, atbalstot kultūras pieminekļu saglabāšanu, kā arī saimnieciskās darbības sekmēšana attiecīgajā Ventspils administratīvajā teritorijā;

5.  kultūras pasākumu plānošana, koordinēšana un organizēšana;

6.  komunikācijas nodrošināšana sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos;

7. Sabiedrības publiskā tēla veidošana un uzturēšana, mārketinga pasākumu plānošana;

8. nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu.

Pretendentiem jāiesniedz:

1.  motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);

2.  dzīves gaitas aprakstu (CV);

3.  izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;

4. parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;

5. citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, t.sk., sertifikātu/apliecinājumu par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem;

6.  redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

 

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2022.gada 2.februārim, plkst.17:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, LV – 3601, uz aploksnes jābūt norādei “Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāja amata pretendentu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi "Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāja amata pretendentu konkursam". Uzziņas pa tālruņiem 636 01112, 636 01143 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022. gada 2.februārim ieskaitot.

Pretendentam izvirzītās prasības:

1.atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;

2.nevainojama reputācija (valdes priekšsēdētāja amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);

3.maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība;

4.ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus Sabiedrībā;

5.izpratne par Sabiedrības darbības jomām un darbības principiem;

6.pieredze klientu piesaistē, finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;

7.stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;

8.analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;

9.spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;

10.valsts valodas un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes priekšsēdētāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos);

11.labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);

12.augsta atbildības izjūta, precizitāte.

Sludinājums pievienots: 24/01/2022

Atbalsts

    Reģistrēties