• Mans Profils
lv

Bibliogrāfs.

Bibliogrāfs.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtÄ«bu uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reÄ£iona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļoÅ¡anu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatÄ«vus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktÅ«rvienÄ«bu palÄ«dzÄ«bu nodroÅ¡ināt to pieejamÄ«bu reÄ£iona teritorijā;
 • attÄ«stÄ«t bibliotēku par izglÄ«tÄ«bas, informācijas, kultÅ«ras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodroÅ¡ināt operatÄ«vus un kvalitatÄ«vus, vietējās sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām atbilstoÅ¡us, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrÄ«bas attÄ«stÄ«bā un veicināt mūžizglÄ«tÄ«bu;
 • veidot un attÄ«stÄ«t iedzÄ«votāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloÄ£iju izmantoÅ¡anas iemaņu apguvi.

Bibliogrāfs

Konkursa beigu datums: 04-08-2023

No 961 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” (reģistrācijas nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils)  aicina pieteikties uz bibliogrāfa amatu (darba līgums uz noteiktu laiku, nosakot pārbaudes laiku) 

Galvenie amata pienākumi:

 • LasÄ«tāju apkalpoÅ¡ana, konsultāciju sniegÅ¡ana par krājumu un dažādu tematisku  uzziņu sagatavoÅ¡ana, izmantojot elektroniskās informācijas tehnoloÄ£ijas (elektroniskos katalogus, tieÅ¡saistes datubāzes, interneta resursus).
 • Datu veidoÅ¡ana NovadpētniecÄ«bas datubāzē, izmantojot bibliotēku informācijas sistēmu ALISE – bibliogrāfiskā apraksta veidoÅ¡ana atbilstoÅ¡i bibliogrāfiskā apraksta standartam, klasificēšana, priekÅ¡metoÅ¡ana.
 • PiedalÄ«ties vietējo informācijas resursu apzināšanā un digitālo kolekciju veidoÅ¡anā;
 • IzglÄ«tojoÅ¡u, tematisku pasākumu, saistÄ«tu ar pilsētas un  novada vēsturi un aktualitātēm, gatavoÅ¡ana un vadÄ«Å¡ana.
 • ApmācÄ«t bibliotēkas apmeklētājus par informatÄ«vo resursu lietoÅ¡anu.

Prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba;
 • interese pētÄ«t, izzināt un apkopot informāciju  par Ventspils un tās apkārtnes vēsturi;
 • cilvēkiem, notikumiem un vietām;
 • informācijas iegÅ«Å¡anas, apstrādes un analÄ«zes prasmes;
 • teicamas datorprasmes;
 • precizitāte;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā lÄ«menÄ«.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā;
 • sociālās garantijas, veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • droÅ¡u un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu;
 • atalgojums mēnesÄ« 961 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 4. augustam (ieskaitot) sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv, uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 12/07/2023

Atbalsts

  Reģistrēties