• Mans Profils
lv

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā.

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Direktora vietnieks/-ce izglītības jomā

Konkursa beigu datums: 30-11-2023

No 1193 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils 3. pamatskola, (reģ. Nr. 3212903479) izsludina konkursu uz Ventspils 3. pamatskolas (reģistrācijas Nr. 3212903479, juridiskā adrese Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602)  direktora vietnieka izglītības jomā amata vietu (profesijas kods 134509, pilns darba laiks, 1 pedagoga darba slodze)

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt, vadīt un nodrošināt kvalitatīvu izglītības iestādes audzināšanas procesu, atbilstoši audzināšanas darba normatīvajam regulējumam un audzināšanas darba vadlīnijām.
 • Nodrošināt izglītības iestādes audzināšanas programmas īstenošanu, koordinēt un pārraudzīt tās izpildi un organizēt izglītības iestādes ārpusstundu darbu.
 • Apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu izglītības iestādē.
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu.
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības plāna izstrādē, nodrošinot izpildi.
 • Atbilstoši darba pienākumiem piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.
 • Koordinēt klašu audzinātāju darbu saistībā ar ārpusstundu pasākumiem.
 • Apzināt un popularizēt metodiskos materiālus un pedagogu darba pieredzi audzināšanas darbā un interešu izglītībā.
 • Organizēt izglītības iestādes ārpusstundu un ārpusskolas darba satura un rezultātu izvērtēšanu.
 • Veicināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē.
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Plānot un vadīt iestādes attīstības stratēģiju audzināšanas darbā, nodrošinot izpildi.
 • Nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo  sasniegumiem un problēmām.
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā.

Prasības pretendentiem:

 • Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktā;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Zināšanas izglītības satura un metodiskajos jautājumos;
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte, augsta atbildība, prasme plānot savu darbu;
 • Spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc  pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas.
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums (Konkursa nolikuma 1. pielikums);
 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 30. novembra plkst. 17:00 iesniegt:

Nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils 3. pamatskola, Tārgales iela 5,  Ventspils, LV-3602;

Iesniedzot personīgi Ventspils 3. pamatskolā, Tārgales iela 5, Ventspilī, LV-3602,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00

Nosūtot uz e-pastu3.pamatskola@ventspils.lvparakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

 

Uzziņas pa tālruni 63624505

Konkursa nolikums publicēts Ventspils Izglītības pārvaldes mājas lapā vip.ventspils.lv  sadaļā “Vakances” - https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/ 

Sludinājums pievienots: 09/11/2023

Atbalsts

  Reģistrēties