• Mans Profils
lv

Direktora vietnieks tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos.

Direktora vietnieks tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils bibliotēka"

90001156891

Ventspils bibliotēku veido 6 struktūrvienības:

 1. Galvenā bibliotēka, Akmeņu ielā 2 ar Ārējās apkalpošanas punktu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (Medicīnas bibliotēka), Inženieru ielā 60,
 1. Bērnu bibliotēka, Akmeņu ielā 2,
 2. Pārventas bibliotēka, Tārgales ielā 4,
 3. Ventspils Augstskolas bibliotēka, Inženieru ielā 101,
 4. Gāliņciema bibliotēka, Kuldīgas ielā 110,
 5. Mūzikas bibliotēka, Lielais laukums 1.

 

Ventspils bibliotēkas galvenie uzdevumi un funkcijas

 • veikt iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, to elektronisko apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtÄ«bu uzskaiti un saglabāšanu;
 • veidot un uzturēt Ventspils reÄ£iona elektronisko kopkatalogu un datubāzes, organizēt un koordinēt novadu bibliotēku krājumu atspoguļoÅ¡anu kopkatalogā;
 • veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;
 • sniegt kvalitatÄ«vus pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un ar struktÅ«rvienÄ«bu palÄ«dzÄ«bu nodroÅ¡ināt to pieejamÄ«bu reÄ£iona teritorijā;
 • attÄ«stÄ«t bibliotēku par izglÄ«tÄ«bas, informācijas, kultÅ«ras un sabiedriskās saskarsmes centru;
 • nodroÅ¡ināt operatÄ«vus un kvalitatÄ«vus, vietējās sabiedrÄ«bas vajadzÄ«bām atbilstoÅ¡us, informācijas pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrÄ«bas attÄ«stÄ«bā un veicināt mūžizglÄ«tÄ«bu;
 • veidot un attÄ«stÄ«t iedzÄ«votāju spējas orientēties visa veida informācijas piedāvājumā, veicināt jaunu informācijas tehnoloÄ£iju izmantoÅ¡anas iemaņu apguvi.

Direktora vietnieks tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos

Konkursa beigu datums: 17-02-2023

No 1802 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils, Akmeņu iela 2

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka” (reģistrācijas nr. 90001156891, adrese: Akmeņu iela 2, Ventspils)  aicina pieteikties uz Direktora vietnieka tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem)

Prasības:

 • augstākā izglÄ«tÄ«ba inženiertehniskajās zinātnēs;
 • vēlama pieredze bÅ«vniecÄ«bā;
 • zināšanas tehniskajos un saimnieciskajos jautājumos, ēku apsaimniekoÅ¡anā (apkures, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtu, elektroinstalācijas, santehnikas un kanalizācijas uzturēšanas darbi);
 • zināšanas ugunsdroÅ¡Ä«bas un darba aizsardzÄ«bas jomā un ugunsdroÅ¡Ä«bas un  darba aizsardzÄ«bas speciālista kvalifikācija;
 • pieredze iepirkumu jomā, t.sk. darbā ar elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS);
 • labas komunikācijas prasmes un ātra reaģēšana problēmsituāciju risināšanā;
 • precizitāte, efektÄ«vas plānoÅ¡anas prasmes un analÄ«tiska domāšana;
 • atbildÄ«bas sajÅ«ta un prasme patstāvÄ«gi un mērÄ·tiecÄ«gi organizēt darbu;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas lÄ«menÄ«);
 • vismaz vienas sveÅ¡valodas zināšanas profesionālajā saziņas lÄ«menÄ«;
 • B kategorijas autovadÄ«tāja apliecÄ«ba;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office Word, Excel u.c.) un biroja tehniku.

Pienākumi:

 • nodroÅ¡ināt Ventspils bibliotēkas nekustamo un kustamo Ä«paÅ¡umu pārvaldÄ«Å¡anu un tehnisko uzturēšanu – apsekoÅ¡anu, kapitālo un kārtējo remontu, rekonstrukciju plānoÅ¡anu u.c.;
 • nodroÅ¡ināt  inženierietaiÅ¡u un mehānisko iekārtu  ekspluatāciju;
 • pārzināt  un kontrolēt inženiertehnisko dokumentāciju un inženiertehniskos jautājumus, kas saistÄ«ti ar esoÅ¡ajām bÅ«vēm, kā arÄ« jaunu projektu realizāciju;
 • pārzināt un kontrolēt jaunu bÅ«vniecÄ«bas objektu realizācijas procesu (ja tādi tiek Ä«stenoti);
 • organizēt darbus, kas saistÄ«ti ar elektroapgādi, tai skaitā vājstrāvu sistēmām,  ūdensapgādi, kanalizāciju, apkures sistēmu, kondicionēšanas sistēmām;
 • veikt darba aizsardzÄ«bas sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzÄ«bu, kā arÄ« darba aizsardzÄ«bas pasākumu plānoÅ¡anu un izpildes uzraudzÄ«bu, atbilstoÅ¡i normatÄ«vajiem aktiem un kvalitātes prasÄ«bām.
 • pārzināt un atbildēt par apsardzes un  ugunsdroÅ¡Ä«bas sistēmu darbÄ«bu;  
 • pārraudzÄ«t un gatavot dokumentāciju iepirkumu procedÅ«rām EIS;
 • nodroÅ¡ināt biroja piederumu, saimniecÄ«bas lÄ«dzekļu un citu nepiecieÅ¡amo preču iegādi Ventspils bibliotēkas struktÅ«rvienÄ«bām:
 • atbilstoÅ¡i savai kompetencei, gatavot dokumentāciju par tehniskajiem un saimnieciskajiem jautājumiem.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā komandā un labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu – 1802 EUR  mēnesÄ«, pirms nodokļu nomaksas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023.gada 17.februārim (ieskaitot) iesniegt Ventspils bibliotēkā, 3.stāvā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: biblioteka@ventspils.lv. Uzziņas pa tālruni 636 23598.

Sludinājums pievienots: 30/01/2023

Atbalsts

  Reģistrēties