• Mans Profils
lv

Direktors/-e Ventspils 2. vidusskolā.

Direktors/-e Ventspils 2. vidusskolā.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Direktors/-e Ventspils 2. vidusskolā

Konkursa beigu datums: 02-10-2023

No 2000 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātās Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” padotībā esošās vispārējās izglītības iestādes Ventspils 2. vidusskola (reģistrācijas numurs LR Uzņēmuma reģistrā 40900005857, izglītības iestāžu reģistrā 3213900033, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV – 3601) direktora amatu.

Galvenie pienākumi:

Organizēt un īstenot kvalitatīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izglītības procesu izglītības iestādē, nodrošinot valsts pamata un vidējas izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas IzglÄ«tÄ«bas likumā un Bērnu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • nevainojama reputācija;
 • pretendents ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei, tostarp nepārkāpj diskriminācijas un atÅ¡Ä·irÄ«gas attieksmes pret personu aizliegumu;
 • izglÄ«tÄ«ba, kas atbilst vienai no prasÄ«bām, kas norādÄ«tas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepiecieÅ¡amo izglÄ«tÄ«bu un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtÄ«bu” 13. punktā:
  • augstākā izglÄ«tÄ«ba (izņemot pirmā lÄ«meņa profesionālo augstāko izglÄ«tÄ«bu) pedagoÄ£ijā vai izglÄ«tÄ«bas zinātnēs;
  • augstākā izglÄ«tÄ«ba (izņemot pirmā lÄ«meņa profesionālo augstāko izglÄ«tÄ«bu) un pedagoÄ£iskā izglÄ«tÄ«ba vai augstākās izglÄ«tÄ«bas studiju programmas ietvaros apgÅ«ta ar pedagoÄ£iju saistÄ«ta studiju programmas daļa vismaz divu kredÄ«tpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā;
  • augstākā izglÄ«tÄ«ba (izņemot pirmā lÄ«meņa profesionālo augstāko izglÄ«tÄ«bu) un persona iegÅ«st pedagoÄ£isko izglÄ«tÄ«bu vai apgÅ«st Å¡o noteikumu 21.3. apakÅ¡punktā minēto profesionālās kompetences programmu pedagoÄ£ijā.
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā lÄ«menÄ« atbilstoÅ¡i Valsts valodas likuma prasÄ«bām un vismaz vienu Eiropas SavienÄ«bas oficiālo valodu profesionālajai darbÄ«bai nepiecieÅ¡amajā apjomā;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoÄ£iskā darba pieredze izglÄ«tÄ«bas jomā vai izglÄ«tÄ«bas vadÄ«bas darbā.
 • zināšanas izglÄ«tÄ«bas, darba tiesisko attiecÄ«bu un personāla vadÄ«bas jomu reglamentējoÅ¡o normatÄ«vo aktu normu piemēroÅ¡anā;
 • zināšanas izglÄ«tÄ«bas iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadÄ«bas prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvÄ«gi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloÄ£ijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuÅ¡a lietotāja lÄ«menÄ«;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • konkurētspējÄ«gu atlÄ«dzÄ«bu (no 2000 EUR bruto mēneÅ¡alga) un sociālās garantijas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 • motivācijas vēstule;
 • dzÄ«ves un darba gaitu apraksts (CV);
 • pretendenta sagatavota koncepcija par IzglÄ«tÄ«bas iestādes attÄ«stÄ«bu;
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo trÄ«s gadu laikā apgÅ«to profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglÄ«tÄ«bas iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 2. oktobrim:

 • nosÅ«tot pa pastu, norādot adresātu Ventspils IzglÄ«tÄ«bas pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personÄ«gi Ventspils valstspilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldē, Raiņa ielā 10, VentspilÄ«, LV-3601, 2. stāvā, 14. kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 lÄ«dz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 lÄ«dz plkst. 18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 lÄ«dz plkst. 16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 lÄ«dz plkst. 13:00;
 • nosÅ«tot uz IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstÄ«tus ar droÅ¡u elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts mājaslapā: https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/ 

Sludinājums pievienots: 13/09/2023

Atbalsts

  Reģistrēties