• Mans Profils
lv

Doktorants/vieslektors Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩t膿.

Doktorants/vieslektors Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩t膿.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola 鈥 moderna valsts augstskola ar dinamisku att墨st墨bu, kas garant膿 stud膿jo拧ajiem iesp膿ju ieg奴t kvalitat墨vu augst膩ko izgl墨t墨bu un profesion膩l膩s prasmes, veic noz墨m墨gu p膿tniec墨bas darbu, k募奴stot par starptautiski atpaz墨stamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola pied膩v膩 stud膿t da啪膩du l墨me艈u studiju programm膩s. Ir iesp膿ja stud膿t pirm膩 l墨me艈a (koled啪as), bakalaura, ma模istra un doktorant奴ras l墨me艈a studiju programm膩s.

Doktorants/vieslektors Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩t膿

Konkursa beigu datums: 13-01-2021

850 鈧

alga m膿nes墨 (bruto)

Ventspils

Pras墨bas

Ventspils Augstskola (re模istr膩cijas Nr.90000362426) izsludina atkl膩tu konkursu uz vakanto doktoranta/ vieslektora amata vietu (darba l墨gums uz noteiktu laiku 鈥 12 m膿ne拧i) Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩tes studiju virzien膩 鈥淚nform膩cijas tehnolo模ija, datortehnika, elektronika, telekomunik膩cijas, datorvad墨ba un datorzin膩tne鈥.

Pras墨bas doktoranta/ lektora amata pretendentam:
  • doktorant奴ras students dabaszin膩t艈u vai in啪enierzin膩t艈u un tehnolo模iju nozar膿;
  • v膿lama vismaz 1 gada akad膿misk膩 darba pieredze dabaszin膩t艈u vai in啪enierzin膩t艈u jom膩;
  • v膿lama pieredze atbilsto拧i ieg奴tajai izgl墨t墨bai noteiktaj膩 nozar膿;
  • sp膿ja iesaist墨ties akad膿miskaj膩 darb膩 vismaz 12 m膿ne拧us, pasniedzot nodarb墨bas vai veicot p膿tniec墨bas darbu noteiktaj膩 nozar膿.
Attiec墨g膩 amata m膿ne拧a bruto samaksas amplit奴da noteikta saska艈膩 ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atl墨dz墨bas sist膿mu un Ministru kabineta 2016. gada 5 .j奴lija noteikumiem Nr.445 鈥淧edagogu darba samaksas noteikumi鈥, 850.00 EUR apm膿r膩 par pilnu pedago模isko darba slodzi pirms nodok募u nomaksas, 艈emot v膿r膩 amata aprakst膩, citos saisto拧os dokumentos noteikto, darba sare啪模墨t墨bu, gar墨go piep奴li, sadarb墨bu, vad墨bas funkciju, atbild墨bu par darba rezult膩tiem, atbild墨bu par l膿mumiem, pedago模isk膩, organizatorisk膩 un zin膩tnisk膩 darba ieguld墨jumu, amata pien膩kumu izpildei nepiecie拧amo izgl墨t墨bu un profesion膩lo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:
  • rektoram adres膿ts iesniegums par piedal墨拧anos atkl膩taj膩 konkurs膩 noteiktajam amatam;
  • pretendenta apliecin膩tas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilsto拧ajam amatam nepiecie拧amos akad膿miskos un zin膩tniskos gr膩dus (uzr膩dot ori模in膩lus);
  • amata pretendenta dz墨ves un darba g膩jums (Curriculum Vitae), kur膩 nor膩d墨ta ar墨 p膿tniec墨bas, akad膿misk膩, administrat墨v膩 un organizatorisk膩 darba pieredze, public膿to darbu saraksts p膿c 鈥淓UROPASS鈥 (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, k膩 ar墨 citi dokumenti, ko pretendents v膿las pievienot iesniegumam, lai piln墨g膩k raksturotu savu kvalifik膩ciju.
Dokumenti iesniedzami l墨dz 2021.gada 13.janv膩rim, s奴tot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv, vai ierodoties person墨gi darba dien膩s no plkst. 08:30 l墨dz 12:00 un no 13:00 l墨dz 17:00 Ventspils Augstskolas Person膩lda募膩, C202 kabinet膩 2.st膩v膩, In啪enieru iel膩 101, Ventspil墨. Uzzi艈as pa t膩lru艈iem 636 28303, 63629646.
Sludin膩jums pievienots: 22/12/2020

Atbalsts

    Re模istr膿ties