• Mans Profils
lv

ELEKTRIĶIS/-E.

ELEKTRIĶIS/-E.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

ELEKTRIĶIS/-E

Konkursa beigu datums: 29-12-2022

No 1200 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde” (reģistrācijas Nr. 90000052497) aicina darbā ELEKTRIĶI uz nenoteiktu laiku:

Galvenie pienākumi:

 • veikt IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes valdÄ«jumā esoÅ¡ajās ēkās elektroietaiÅ¡u un elektroiekārtu neliela apjoma montāžas un remonta darbus atbilstoÅ¡i tehniskajai dokumentācijai;
 • regulāri veikt elektroietaiÅ¡u un elektroiekārtu ekspluatācijas pārbaudes darbus;
 • uzturēt elektroietaiÅ¡u un elektroierīču tehnisko dokumentāciju;
 • montēt un apkalpot apgaismes Ä·ermeņus;
 • koordinēt trešās personas, kas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes valdÄ«jumā esoÅ¡ajās ēkās veic elektroietaiÅ¡u un elektroiekārtu remonta darbus (plānots telpu remonts, avārijas situācijas u.tml.);
 • nekavējoties informēt ēku lietotāju pārstāvjus un tieÅ¡o vadÄ«tāju par konstatētajiem elektroietaiÅ¡u un elektroiekārtu bojājumiem, kas var radÄ«t bÄ«stamas situācijas, cilvēku veselÄ«bas un dzÄ«vÄ«bas apdraudējumu, treÅ¡o personu mantas bojājumu;
 • darba pienākumu izpildei nepiecieÅ¡amo preču saraksta sagatavoÅ¡ana un nodoÅ¡ana tieÅ¡ajam vadÄ«tājam;
 • saudzÄ«gi izturēties pret inventāru un instrumentiem, ekonomiski izlietot darbam pieÅ¡Ä·irtos elektroinstalācijas materiālus.

Prasības pretendentiem:

 • vidējās pakāpes profesionālā izglÄ«tÄ«ba vai arodizglÄ«tÄ«ba elektrozinÄ«bās (ne mazāk kā otrais profesionālās kvalifikācijas lÄ«menis);
 • pieÅ¡Ä·irta B zemsprieguma elektrodroÅ¡Ä«bas grupa;
 • darba pieredze elektriÄ·a, elektromontiera vai lÄ«dzvērtÄ«gā amatā ne mazāk kā 2 gadi;
 • pārzināt darbā izmantojamo iekārtu darbÄ«bas principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, kā arÄ« tehnisko lÄ«dzekļu darbÄ«bas principus un lietoÅ¡anas noteikumus;
 • prasme analizēt situāciju un rÄ«cÄ«bas sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • pārzināt savstarpēji saistÄ«to darba procesu izpildes secÄ«bu, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloÄ£iju, ar nozari saistÄ«tos normatÄ«vos aktus un standartus, darba un vides aizsardzÄ«bas normatÄ«vo aktu prasÄ«bas;
 • latvieÅ¡u valodas zināšanas atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • konkurētspējÄ«gu atlÄ«dzÄ«bu (1200 EUR bruto mēneÅ¡alga) un sociālās garantijas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzÄ«ves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas.

Dokumentus līdz 2022.gada 29.decembrim iesniegt elektroniski: vip@ventspils.lv vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 27.12.2022.) Ventspils Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Sludinājums pievienots: 07/12/2022

Atbalsts

  Reģistrēties