• Mans Profils
lv

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS

Konkursa beigu datums: 20-04-2023

No 1201 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām nepieciešamo iepirkumu organizēšana un nodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba tiesÄ«bu zinātnē, ekonomikas, uzņēmējdarbÄ«bas vadÄ«bas, tirgzinÄ«bas vai komercdarbÄ«bas jomā;
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu nodroÅ¡ināšanas procesa jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • zināšanas publiskos iepirkumus reglamentējoÅ¡o normatÄ«vo aktu normu piemēroÅ¡anā;
 • izpratne par profesionālās darbÄ«bas metodēm un paņēmieniem, savstarpēji saistÄ«to darba procesu izpildes secÄ«bu, to racionālu organizāciju;
 • prasme izstrādāt un noformēt dokumentus atbilstoÅ¡i noteiktai kārtÄ«bai;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānoÅ¡anas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rÄ«cÄ«bas sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • latvieÅ¡u valodas zināšanas atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām;
 • vēlamas pamatzināšanas krievu, angļu vai citā Eiropas SavienÄ«bas oficiālajā valodā profesionālajai darbÄ«bai nepiecieÅ¡amajā apjomā;
 • labas zināšanas darbā ar datoru MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • atlÄ«dzÄ«bu (1201 EUR bruto mēneÅ¡alga) un sociālās garantijas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzÄ«ves un darba apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apstiprinoÅ¡u dokumentu kopijas.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglÄ«tÄ«bas iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 20. aprīlim:

 • nosÅ«tot pa pastu, norādot adresātu Ventspils IzglÄ«tÄ«bas pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personÄ«gi Ventspils valstspilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldē, Raiņa ielā 10, VentspilÄ«, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 lÄ«dz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 lÄ«dz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 lÄ«dz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 lÄ«dz plkst.13:00;
 • nosÅ«tot uz IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstÄ«tus ar droÅ¡u elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums: https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Sludinājums pievienots: 14/04/2023

Atbalsts

  Reģistrēties