• Mans Profils
lv

Iepirkumu speciālists/-e.

Iepirkumu speciālists/-e.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Iepirkumu speciālists/-e

Konkursa beigu datums: 22-05-2023

No 1201 €

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām nepieciešamo iepirkumu organizēšana un nodrošināšana.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba tiesÄ«bu zinātnē, ekonomikas, uzņēmējdarbÄ«bas vadÄ«bas, tirgzinÄ«bas vai komercdarbÄ«bas jomā;
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu nodroÅ¡ināšanas procesa jomā ne mazāk kā 2 gadi;
 • zināšanas publiskos iepirkumus reglamentējoÅ¡o normatÄ«vo aktu normu piemēroÅ¡anā;
 • izpratne par profesionālās darbÄ«bas metodēm un paņēmieniem, savstarpēji saistÄ«to darba procesu izpildes secÄ«bu, to racionālu organizāciju;
 • prasme izstrādāt un noformēt dokumentus atbilstoÅ¡i noteiktai kārtÄ«bai;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānoÅ¡anas prasmes;
 • prasme analizēt situāciju un rÄ«cÄ«bas sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus;
 • latvieÅ¡u valodas zināšanas atbilstoÅ¡i normatÄ«vo aktu prasÄ«bām;
 • vēlamas pamatzināšanas krievu, angļu vai citā Eiropas SavienÄ«bas oficiālajā valodā profesionālajai darbÄ«bai nepiecieÅ¡amajā apjomā;
 • labas zināšanas darbā ar datoru MS Office vidē.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • atlÄ«dzÄ«bu (1201 EUR bruto mēneÅ¡alga) un sociālās garantijas;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzÄ«ves un darba apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apstiprinoÅ¡u dokumentu kopijas.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem.
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem, tai skaitā iepriekšējā darba devēja vai izglÄ«tÄ«bas iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 22. maijam:

 • nosÅ«tot pa pastu, norādot adresātu Ventspils IzglÄ«tÄ«bas pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personÄ«gi Ventspils valstspilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldē, Raiņa ielā 10, VentspilÄ«, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 lÄ«dz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 lÄ«dz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 lÄ«dz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 lÄ«dz plkst.13:00;
 • nosÅ«tot uz IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstÄ«tus ar droÅ¡u elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts: https://vip.ventspils.lv/parvalde/vakances/

Sludinājums pievienots: 07/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties