• Mans Profils
lv

Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩tes asoci膿tais profesors.

Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩tes asoci膿tais profesors.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola 鈥 moderna valsts augstskola ar dinamisku att墨st墨bu, kas garant膿 stud膿jo拧ajiem iesp膿ju ieg奴t kvalitat墨vu augst膩ko izgl墨t墨bu un profesion膩l膩s prasmes, veic noz墨m墨gu p膿tniec墨bas darbu, k募奴stot par starptautiski atpaz墨stamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola pied膩v膩 stud膿t da啪膩du l墨me艈u studiju programm膩s. Ir iesp膿ja stud膿t pirm膩 l墨me艈a (koled啪as), bakalaura, ma模istra un doktorant奴ras l墨me艈a studiju programm膩s.

Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩tes asoci膿tais profesors

Konkursa beigu datums: 14-04-2023

No 1404 鈧

alga m膿nes墨 (bruto)

Ventspils

Pras墨bas

Ventspils Augstskola (re模istr膩cijas Nr. 90000362426, adrese: In啪enieru iela 101, Ventspils) izsludina atkl膩tu konkursu uz聽Ventspils Augstskolas Inform膩cijas tehnolo模iju fakult膩tes asoci膿t膩 profesora amata vietu Datorzin膩t艈u un inform膩tikas zin膩tnes nozar膿 Sign膩lu diskr膿t膩s apstr膩des apak拧nozar膿聽(darba l墨gums uz noteiktu laiku 鈥 iev膿l膿拧anas laiku (se拧i gadi)):

Pras墨bas pretendentiem:

Attiec墨g膩 amata m膿ne拧a bruto samaksas amplit奴da noteikta saska艈膩 ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atl墨dz墨bas sist膿mu un Ministru kabineta 2016. gada 5. j奴lija noteikumiem Nr.445 鈥淧edagogu darba samaksas noteikumi鈥, 1404,00 EUR pilnas pedago模isk膩s darba slodzes ietvar膩 pirms nodok募u nomaksas, 艈emot v膿r膩 amata aprakst膩, citos saisto拧os dokumentos noteikto, darba sare啪模墨t墨bu, gar墨go piep奴li, sadarb墨bu, vad墨bas funkciju, atbild墨bu par darba rezult膩tiem, atbild墨bu par l膿mumiem, pedago模isk膩, organizatorisk膩 un zin膩tnisk膩 darba ieguld墨jumu, amata pien膩kumu izpildei nepiecie拧amo izgl墨t墨bu un profesion膩lo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:

  • rektoram adres膿ts iesniegums par piedal墨拧anos konkurs膩;
  • normat墨vajos aktos noteiktaj膩 k膩rt墨b膩 noform膿ti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilsto拧ajam amatam nepiecie拧amos akad膿miskos un zin膩tniskos gr膩dus(uzr膩dot ori模in膩lus);
  • akad膿misk膩 amata pretendenta dz墨ves un darba g膩jums p膿c 鈥EUROPASS鈥澛CurriculumVitae聽veidlapas parauga, kur膩 nor膩d墨ta ar墨 p膿tniec墨bas, akad膿misk膩, administrat墨v膩 un organizatorisk膩 darba pieredze, public膿to darbu saraksts p膿d膿jo se拧u gadu laik膩 un citi dokumenti, kurus pretendents v膿las pievienot iesniegumam, lai piln墨g膩k raksturotu savu kvalifik膩ciju;
  • apliecin膩jums par to, ka uz pretendentu nav attiecin膩mi Izgl墨t墨bas likuma 50.pant膩 noteiktie ierobe啪ojumi str膩d膩t par pedagogu.

Dokumenti iesniedzami l墨dz 2023.gada 14. apr墨lim ieskaitot, person墨gi Ventspils Augstskolas Person膩la noda募膩, C 202 kabinets 2. st膩v膩, In啪enieru iel膩 101, Ventspil墨 vai s奴tot elektroniski: personals@venta.lv, uzzi艈as pa t膩lruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardz墨bas likuma 8.聽panta pirmo da募u, Ventspils Augstskola inform膿, ka j奴su pieteikuma dokumentos nor膩d墨tie personas dati tiks apstr膩d膩ti, lai nodro拧in膩tu 拧墨s atlases konkursa norisi un iepriek拧 min膿t膩s j奴su personas datu apstr膩des p膩rzinis ir Ventspils Augstskola.

Sludin膩jums pievienots: 15/03/2023

Atbalsts

    Re模istr膿ties