• Mans Profils
lv

Klientu un pacientu re模istrators.

Klientu un pacientu re模istrators.

SIA Zieme募kurzemes re模ion膩l膩 slimn墨ca

40003246194

SIA 鈥淶ieme募kurzemes re模ion膩l膩 slimn墨ca鈥 ir daudzprofilu slimn墨ca un r奴p膿jas, lai nodro拧in膩tu augsti kvalitat墨vus stacion膩ros un ambulatoros medic墨niskos pakalpojumus Ziemer募kurzemes re模iona iedz墨vot膩jiem.

Klientu un pacientu re模istrators

Konkursa beigu datums: 17-06-2024

No 1073 鈧

alga m膿nes墨 (bruto)

Ventspils, Talsi

Pras墨bas

SIA 鈥淶ieme募kurzemes re模ion膩l膩s slimn墨ca鈥 Ventspil墨 aicina darb膩 klientu un pacientu re模istratoru. Iesp膿jams dienas darbs re模istrat奴r膩-zvanu centr膩 vai darbs mai艈膩s slimn墨cas Neatliekam膩s medic墨nisk膩s pal墨dz墨bas noda募膩.

Galvenie amata pien膩kumi:

 • Pie艈emt klientus un pacientus, sniedzot tiem nepiecie拧amo inform膩ciju, atbilsto拧i Slimn墨cas noteiktaj膩m pras墨b膩m.
 • Re模istr膿t inform膩ciju par pacientu inform膩cijas sist膿m膩 un sagatavot nepiecie拧amo dokument膩ciju.
 • Str膩d膩t ar elektronisko kases apar膩tu, pie艈emt samaksu par pakalpojumiem (skaidr膩 naud膩, bezskaidras naudas nor膿姆in膩, t.sk. ar d膩vanu karti, apdro拧in膩拧anas polisi u.c.), izsniegt 膷ekus vai kv墨tis.
 • Veikt pacientu pierakstu, re模istr膩ciju uz konsult膩cij膩m un izmekl膿jumiem, izmantojot vair膩kas inform膩cijas sist膿mas.
 • Pierakstu izmai艈u gad墨jum膩 veikt Slimn墨cas klientu atzvanu un pierakstu optimiz膩ciju.
 • Atbild膿t uz ien膩ko拧ajiem telefona zvaniem.

Pras墨bas kandid膩tiem:

 • V膿lam膩 pieredze klientu apkalpo拧an膩.
 • Labas datorprasmes, kas ietver interneta p膩rl奴kprogrammu un specializ膿tu inform膩cijas sist膿mu izmanto拧anu.
 • Teicamas latvie拧u valodas zin膩拧anas, citu valodu prasme tiks uzskat墨ta par priek拧roc墨bu.
 • Precizit膩te un sp膿ja patst膩v墨gi organiz膿t savu darbu.
 • 幕oti labas komunik膩cijas prasmes un psiholo模isk膩 notur墨ba.
 • Sp膿ja veidot efekt墨vu sadarb墨bu ar kol膿模iem.
 • Izpratne par personas datu aizsardz墨bu.

Pied膩v膩jums:

 • Darbs diviem speci膩listiem dienas vai diennakts mai艈膩.
 • Atalgojums p膿c p膩rbaudes laika 1073 EUR bruto un piemaksa par darbu nakt墨.
 • Vesel墨bas apdro拧in膩拧anas polise p膿c p膩rbaudes laika.
 • Atviegloti nosac墨jumi medic墨niskajai apr奴pei slimn墨c膩.
 • Bezmaksas peldbaseina apmekl膿jums un fizioterapijas grupu nodarb墨bas.
 • Bezmaksas autost膩vvieta.
 • Profesion膩l膩s pilnveides iesp膿jas.

Kontaktinform膩cija un pieteik拧an膩s:

T膩lrunis inform膩cijai: 63621313

Ar atbilsto拧ajiem kandid膩tiem intervijas s膩ksim nekav膿joties, t膩d膿募 negaidi vakances p膿d膿jo dienu! Gaid墨sim J奴su pieteikuma v膿stuli un CV ar nor膩di 鈥渒lientu un pacientu re模istrators鈥 uz e-pastu: personaldala.zrs@ventspils.lv 聽vai www.ziemelkurzemesslimnica.lv sada募膩 鈥淰akances鈥.

Sludin膩jums pievienots: 28/05/2024
Darbam var pieteikties tikai re模istr膿ti lietot膩ji.

Atbalsts

  Re模istr膿ties