• Mans Profils
lv

Lo模istikas speci膩lists.

Lo模istikas speci膩lists.

SIA "Malmar Sheet Metal"

40003818158

MALMAR SHEET METAL ir trad墨cij膩m bag膩ts Be募模ijas met膩lapstr膩des uz艈膿mums, kura liel膩kie klienti ir t膩di pasaules m膿roga sp膿l膿t膩ji k膩 Volvo/Renault Group, Atlas Copco, Caterpillar u.c.

Lo模istikas speci膩lists

Konkursa beigu datums: 03-02-2024

No 1500 鈧

alga m膿nes墨 (bruto)

Gan墨bu iela 107, Ventspils

Pras墨bas

M膿s pied膩v膩jam:

 • stabilu darba vietu dinamisk膩 un 膩tri augo拧膩 starptautisk膩 uz艈膿mum膩 Ventspil墨
 • apm膩c墨bas;
 • konkur膿tsp膿j墨gu atalgojumu atbilsto拧i zin膩拧an膩m un pieredzei, motiv膿jo拧as pr膿mijas;
 • da募膿ju transporta kompens膩ciju;
 • soci膩l膩s garantijas;
 • nelaimes gad墨jumu apdro拧in膩拧ana (nekav膿joties);
 • vesel墨bas apdro拧in膩拧ana (p膿c nostr膩d膩ta laika);
 • draudz墨gu kolekt墨vu.

Pamatpien膩kumi:

 • Pl膩not un organiz膿t starp-uz艈膿mumu un ien膩ko拧o pre膷u transportu;
 • Atbalst墨t finan拧u komandu, p膩rskatot blo姆膿tos r膿姆inus (cenu/kvalit膩tes at拧姆ir墨bu d膿募);
 • Asist膿t iepirkumu noda募ai, sagatavojot inform膩ciju pre膷u pas奴t墨拧anai, k膩 ar墨 kontrol膿jot pieg膩des laikus;
 • P膿c vajadz墨bas asist膿t citos ar iepirkumiem un lo模istiku saist墨tos jaut膩jumos.

M膿s sagaid膩m:

 • Augst膩k膩 izgl墨t墨ba ekonomik膩, lo模istik膩 vai l墨dz墨g膩 nozar膿 tiks uzskat墨ta par priek拧roc墨bu;
 • Labas komunik膩cijas un organizatorisk膩s sp膿jas;
 • Latvie拧u un ang募u valodas zin膩拧anas (mutiski un rakstiski);
 • Stresa notur墨ba, sp膿ja str膩d膩t kvalitat墨vi gan komand膩, gan patst膩v墨gi;
 • Augsta atbild墨bas izj奴ta.

Pieteik拧an膩s:

CV un motiv膩cijas v膿stuli l奴gums s奴t墨t uz nor膩d墨to e-pasta adresi vai person墨gi nog膩d膩t Gan墨bu iel膩 107, Ventspil墨.

Sludin膩jums pievienots: 11/01/2024

Atbalsts





  Re模istr膿ties