• Mans Profils
lv

Izglītības psihologs.

Izglītības psihologs.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Izglītības psihologs

Konkursa beigu datums: 03-10-2023

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 035, 1,333 pedagoga darba slodze)

 Galvenie pienākumi:

 • Izglītojamā psiholoģiskā izpēte, pamatojoties uz vecāku/aizbildņu iesniegumiem;
 • Izglītojamo emocionāli psiholoģiskā vides izpēte iestādē;
 • Izglītojamo, vecāku, pedagogu un citu iestādes darbinieku konsultēšana saistībā ar izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumiem;
 • Psiholoģiskās palīdzības sniegšana un citu kompetentu speciālistu piesaiste krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem;
 • Ieteikumu sagatavošana izglītojamā mācību, audzināšanas, uzvedības un emocionāla rakstura grūtību gadījumos, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar pedagogiem, atbalsta personālu, citām personām;
 • Sadarbība ar citu profesiju pārstāvjiem un citiem psihologiem izglītojamā problēmu risināšanā, ievērojot normatīvo aktu, profesionālās ētikas un konfidencialitātes prasības;
 • Preventīvā darba ar izglītojamajiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem veikšana:
 • Izglītojamo, viņu likumisko pārstāvju un pedagogu, citu personu izglītošana psiholoģijas jautājumos;
 • Atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 • Sadarbības pārskata sagatavošana par katru klientu;
 • Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, atbalsta pasākumu piešķiršanai izglītības procesā un valsts pārbaudes darbos vai citos gadījumos, kuri paredzēti normatīvajos aktos, vai pēc likumiskā pārstāvja rakstiska pieprasījuma atbilstoši psihologa kompetencei;
 • Psihologa atzinuma vai sadarbības pārskata sagatavošana un iesniegšana, ja to lūdz sniegt bāriņtiesa, tiesībaizsardzības iestāde vai cita kompetenta iestāde, informējot par to likumisko pārstāvi atbilstoši psihologa kompetencei;
 • Dalība individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādē, sadarbojoties ar citiem iestādes speciālistiem (logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, citiem, pedagogiem, administrāciju);
 • Izglītojamā ar speciālām vajadzībām, viņa likumisko pārstāvju un pedagogu konsultēšana jautājumos par individuālo pieeju mācību un audzināšanas procesā;
 • Sadarbība ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, viņu informēšana par izglītojamā resursiem un grūtībām iestādē, piedāvājot psiholoģisku atbalstu, palīdzību, nepieciešamības gadījumā sniedzot ieteikumus;

Prasības pretendentiem:

 • Psihologu reģistrā izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs, kurš ieguvis psihologa sertifikātu izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā vai noslēdzis līgumu ar psihologu – pārraugu izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā;
 • Sistemātiska un regulāra profesionālās kompetences pilnveide, tostarp ievērojot psihologu profesionālo darbību, pedagogu izglītību un kvalifikāciju, audzināšanas darbu, bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.
 • Izglītības jomas un psihologa darbību reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, prasme pielietot zināšanas profesionālajā darbībā;
 • Prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • Prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu;
 • Prasme sagatavot psihologa atzinumu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam;
 • Prasme veidot sadarbības pārskatu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam;
 • Prasme veidot saskarsmi ar dažādu vecumposmu izglītojamajiem atbilstoši vecumposmu un personības iezīmēm;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši iestādes prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem un izglītojamo vajadzībām;
 • Prasme sadarboties ar citiem iestādes speciālistiem, spēja darboties komandā, ievērojot savas kompetences robežas atbilstoši Psihologu likumā un Psihologu ētikas kodeksā noteiktajam;
 • Prasme ievērot Psihologu likumā un Psihologa ētikas kodeksā noteikto;
 • Prasme identificēt un risināt psihologu profesionālās ētikas dilemmas;
 • Prasme kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas;
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 3. oktobra plkst. 17.00 iesniegt:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.
Sludinājums pievienots: 13/09/2023

Atbalsts

  Reģistrēties