• Mans Profils
lv

Logopēds/-e.

Logopēds/-e.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Logopēds/-e

Konkursa beigu datums: 03-10-2023

€

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) aicina darbā logopēdu (profesijas kods 2352 01, 1,0 pedagoga darba slodze).

Galvenie pienākumi:

 • Pilnveidot izglÄ«tojamā runas un rakstu valodas attÄ«stÄ«bas iemaņas pilnvērtÄ«gai valsts izglÄ«tÄ«bas standartā valodas jomā izvirzÄ«to kompetenču (prasÄ«bu) apgÅ«Å¡anai;
 • Sekmēt izglÄ«tojamā paÅ¡vērtÄ«bas paaugstināšanos un sniegt atbalstu adaptācijas procesā;
 • Veikt izglÄ«tojamo runas, rakstu valodas un lasÄ«Å¡anas iemaņu frontālo diagnostiku;
 • Veikt logopēdisko nodarbÄ«bu grupu komplektēšanu, atbilstoÅ¡i izglÄ«tojamā vecumam, valodas traucējumiem un garÄ«gās attÄ«stÄ«bas lÄ«menim;
 • NepiecieÅ¡amÄ«bas gadÄ«jumā veikt individuālo darbu ar izglÄ«tojamajiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi;
 • Konsultēt izglÄ«tojamos, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadÄ«jumos un izstrādāt ieteikumus atbalsta sniegÅ¡anai izglÄ«tojamajiem;
 • Sagatavot rakstisku atzinumu par izglÄ«tojamā runas un rakstu valodas attÄ«stÄ«bu gadÄ«jumos, ja izglÄ«tojamais tiek nosÅ«tÄ«ts uz valsts vai paÅ¡valdÄ«bas pedagoÄ£iski medicÄ«nisko komisiju, kā arÄ« normatÄ«vajos aktos paredzētajos gadÄ«jumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasÄ«juma;
 • Veikt izglÄ«tojamo attÄ«stÄ«bas dinamikas izpēti un sava darba paÅ¡analÄ«zi;
 • DalÄ«ba individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādē, sadarbojoties ar citiem iestādes speciālistiem (psihologu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, citiem, pedagogiem, administrāciju)

Prasības pretendentiem:

 • IzglÄ«tÄ«ba atbilstoÅ¡i normatÄ«vajiem aktiem par pedagogiem nepiecieÅ¡amo izglÄ«tÄ«bu un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtÄ«bu;
 • IzglÄ«tÄ«bas jomu reglamentējoÅ¡o tiesÄ«bu aktu pārzināšana;
 • MācÄ«bu un audzināšanas darba satura un mācÄ«bu priekÅ¡meta metodikas pārzināšana;
 • Izpratne par izglÄ«tojamo vecumposmu attÄ«stÄ«bas Ä«patnÄ«bām un saskarsmes psiholoÄ£ijas likumsakarÄ«bām;
 • GatavÄ«ba nepārtraukti izglÄ«toties atbilstoÅ¡i jaunākajām pedagoÄ£ijas un psiholoÄ£ijas atziņām un aktualitātēm izglÄ«tÄ«bā vienotajā Eiropas izglÄ«tÄ«bas telpā;
 • Spēja pieņemt lēmumus;
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglÄ«tojamo darbu atbilstoÅ¡i izglÄ«tÄ«bas iestādes mērÄ·im un uzdevumiem;
 • Komunikācijas un sadarbÄ«bas prasmes:
 • PsiholoÄ£iskā noturÄ«ba un augsta saskarsmes kultÅ«ra;
 • Prasme veidot lietiÅ¡Ä·u sadarbÄ«bu ar izglÄ«tÄ«bas iestādes darbiniekiem, izglÄ«tojamajiem, viņu vecākiem un citu institÅ«ciju darbiniekiem;
 • Prasme strādāt komandā;
 • Spēja reaģēt uz izglÄ«tojamo vajadzÄ«bām;
 • Spēja motivēt izglÄ«tojamos darbam;
 • PaÅ¡vērtējuma prasmes;
 • Valsts valodas prasme augstākajā lÄ«menÄ«;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloÄ£ijām.

Piedāvājam:

 • AtbildÄ«gu, uz attÄ«stÄ«bu vērstu, darbu mÅ«sdienÄ«gā izglÄ«tÄ«bas iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attÄ«stÄ«bas un apmācÄ«bu iespējas;
 • VeselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas;
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • DzÄ«ves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • IzglÄ«tÄ«bu un kvalifikāciju apstiprinoÅ¡u dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepiecieÅ¡amiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 3. oktobrim plkst. 17.00 iesniegt:

 • nosÅ«tot pa pastu, norādot adresātu Ventspils IzglÄ«tÄ«bas pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personÄ«gi Ventspils valstspilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldē, Raiņa ielā 10, VentspilÄ«, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 lÄ«dz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 lÄ«dz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 lÄ«dz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 lÄ«dz plkst.13:00;
 • nosÅ«tot uz IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstÄ«tus ar droÅ¡u elektronisko parakstu.
Sludinājums pievienots: 13/09/2023

Atbalsts

  Reģistrēties