• Mans Profils
lv

Logopēds/-e.

Logopēds/-e.

Ventspils Izglītības pārvalde

90000052497

Mēs rūpējamies par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un plānojam tās attīstību Ventspilī.

Logopēds/-e

Konkursa beigu datums: 03-10-2023

alga mēnesī (bruto)

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601

Prasības

Ventspils Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497, juridiskā adrese: Raiņa iela 10, Ventspils, LV – 3601) aicina darbā logopēdu (profesijas kods 2352 01, 1,0 pedagoga darba slodze).

Galvenie pienākumi:

 • Pilnveidot izglītojamā runas un rakstu valodas attīstības iemaņas pilnvērtīgai valsts izglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču (prasību) apgūšanai;
 • Sekmēt izglītojamā pašvērtības paaugstināšanos un sniegt atbalstu adaptācijas procesā;
 • Veikt izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
 • Veikt logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu, atbilstoši izglītojamā vecumam, valodas traucējumiem un garīgās attīstības līmenim;
 • Nepieciešamības gadījumā veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi;
 • Konsultēt izglītojamos, vecākus un pedagogus runas vai rakstu valodas traucējumu gadījumos un izstrādāt ieteikumus atbalsta sniegšanai izglītojamajiem;
 • Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
 • Dalība individuālo atbalsta pasākumu plānu izstrādē, sadarbojoties ar citiem iestādes speciālistiem (psihologu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, citiem, pedagogiem, administrāciju)

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • Gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm izglītībā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
 • Spēja pieņemt lēmumus;
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes:
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • Prasme strādāt komandā;
 • Spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām;
 • Spēja motivēt izglītojamos darbam;
 • Pašvērtējuma prasmes;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, uz attīstību vērstu, darbu mūsdienīgā izglītības iestādē;
 • Iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
 • Sociālās garantijas;
 • Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas;
 • Citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumentus  līdz 2023. gada 3. oktobrim plkst. 17.00 iesniegt:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 • iesniedzot personīgi Ventspils valstspilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 • nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-pasta adresi: vip@ventspils.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.
Sludinājums pievienots: 13/09/2023
Darbam var pieteikties tikai reģistrēti lietotāji.

Atbalsts

  Reģistrēties