• Mans Profils
lv

Profesionālās maģistra studiju programmas “Lietišķo tekstu tulkošana” direktors.

Profesionālās maģistra studiju programmas “Lietišķo tekstu tulkošana” direktors.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Profesionālās maģistra studiju programmas “Lietišķo tekstu tulkošana” direktors

Konkursa beigu datums: 28-05-2023

No 1537 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina pieteikšanos uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes profesionālās maģistra studiju programma “Lietišķo tekstu tulkošana” direktora amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • studiju programmas plānošana, vadīšana un īstenošana saskaņā ar Ventspils Augstskolas stratēģiju, iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem;
 • studiju programmas īstenošanā iesaistīto studējošo un docētāju snieguma vadība, tostarp atgriezeniskās saites rezultātā saņemto rekomendāciju integrēšana attīstībā;
 • studiju programmas sistemātiska pilnveidošana atbilstoši mūsdienu darba tirgus vajadzībām un attīstības tendencēm nacionālā un starptautiskā mērogā;
 • starpinstitucionālās sadarbības veicināšana studiju jautājumos ar citām augstākās izglītības iestādēm un citām organizācijām.

Prasības pretendentiem:

 • maģistra grāds;
 • pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 1 gads;
 • vēlama pieredze izglītības jomā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • angļu valodas prasmes B2/C1 līmenī atbilstoši Eiropas vispārējā svešvalodu līmeņu kompetenču skalai (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages);
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), kā arī prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • prasme lietot digitālos rīkus darba pienākumu veikšanai;
 • izpratne par izglītības procesa organizēšanu un īstenošanu;
 • izpratne par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības nozarē.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Lūdzam līdz 2023. gada 28. maijam ieskaitot elektroniski, sūtot uz e - pastu: personals@venta.lv, iesniegt CV (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot detalizētu aprakstu par profesionālās maģistra studiju programmas “Lietišķo tekstu tulkošana” nozīmi un attīstības iespējām augstākās izglītības telpā.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksa plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, 1537,00 EUR apmērā normāla darba laika ietvaros, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes. Šobrīd tiek piedāvāts nepilns darba laiks - vidēji mēnesī 26 darba stundas – ar attiecīgu mēneša darba algu 236,70 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas. Darba laika apjoms un mēneša darba alga var būt mainīga, ievērojot studējošos skaitu u.c. kritērijus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13. pantu, Ventspils Augstskolā informē, ka:

1) kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000362426), kontaktinformācija: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601.

Uzziņām: tālrunis 636 28303, e-pasts: personals@venta.lv.

Sludinājums pievienots: 23/05/2023

Atbalsts

  Reģistrēties