• Mans Profils
lv

SIA “VATS” valdes loceklis.

SIA “VATS” valdes loceklis.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

SIA “VATS” valdes loceklis

Konkursa beigu datums: 12-05-2023

2400 - 2500 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 40900038010) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz SIA “VATS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu:

Valdes locekļa amata pienākumi:

 1. Pārstāvēt Sabiedrību noteikto pārstāvības tiesību ietvaros;
 2. Nodrošināt Sabiedrības saimniecisko darbību atbilstoši Sabiedrības statūtiem;
 3. Nodrošināt Sabiedrības infrastruktūras pienācīgu uzturēšanu;
 4. Nodrošināt Sabiedrības darbības plānošanu un vadīt tās īstenošanu;
 5. Koordinēt Sabiedrības personāla jautājumus;
 6. Nodrošināt Sabiedrības darba drošības un aizsardzības noteikumu ievērošanu;
 7. Veidot un uzturēt Sabiedrības publisko tēlu un plānot mārketinga pasākumus;
 8. Nodrošināt Sabiedrības attīstību, balstītu uz inovatīvu risinājumu pielietošanu enerģētikas jomā, izstrādājot nepieciešamo attīstības stratēģiju.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 1. orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, plānošana un organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība;
 2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
 3. nevainojama reputācija (valdes locekļa amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 4. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tehniskā vai inženierzinātņu jomā tiks uzskatītas par priekšrocību);
 5. ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze vadošā amatā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus Sabiedrībā (pieredze enerģētikas nozarē un/vai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 6. izpratne par Sabiedrības darbības jomām un darbības principiem;
 7. prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 8. analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 9. valsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos).

Pretendentiem jāiesniedz:

 1. motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
 2. dzīves gaitas aprakstu (CV);
 3. izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;
 5. citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 6. redzējumu par Sabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Atalgojums: 2400 - 2500 EUR (bruto).

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 12. maijam plkst. 16:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, LV – 3601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ventspils domes administrācijā, 1.stāvā, darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “VATS” valdes locekļa amata pretendentu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils valstspilsētas pašvaldībai sadaļā "pieteikties", tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi "SIA "VATS” valdes locekļa amata pretendentu konkursam". Uzziņas pa tālruņiem 636 01112, 636 01143 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnes www.ventspils.lv sadaļā “Aktuālās vakances”, SIA “VATS” tīmekļvietnē www.vats.lv un Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023. gada 12.maija (ieskaitot) plkst. 16:00.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktos personas datu apstrādes principus, ar mērķi nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” atbilstošu pretendentu atlasi un novērtēšanas procesu. 

Personas datu pārzinis: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”, reģ. Nr. 90000051970, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: +371 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv .

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv vai klātienē Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļā: Jūras iela 36, Ventspils, vai rakstot uz e-pastu: personals@ventspils.lv .

Sludinājums pievienots: 28/04/2023

Atbalsts

  Reģistrēties