• Mans Profils
lv

SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” Valdes loceklis.

SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” Valdes loceklis.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” Valdes loceklis

Konkursa beigu datums: 18-02-2024

2200 - 2300 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils valstspilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 40900038010) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu:

Valdes locekļa amata pienākumi:

1. vadīt Sabiedrības darbību atbilstoši Sabiedrības statūtiem, normatīvajiem aktiem un nodrošināt radošo rezidenču darbību;

2. nodrošināt Sabiedrības attīstības stratēģijas izstrādi un vadīt tās īstenošanu;

3. nodrošināt Sabiedrībai uzdoto valsts deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu;

4. veidot un uzturēt Sabiedrības publisko tēlu un plānot mārketinga pasākumus.

Pretendentam izvirzītās prasības:

1.  ne mazāk kā bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību; ja izglītība iegūta ārzemēs, tad jāpievieno Akadēmiskās izglītības centra izziņa par ārvalstīs izsniegto izglītības  dokumentu atzīšanu Latvijā (Izglītības likuma 11.1 pants);

2. zināšanas un izpratne par kultūras nozari reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī (īpaši par literatūras un grāmatniecības nozari);

3. zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību, priekšroku dodot kandidātam ar vadītāja vai vadītāja aizstājēja un/vai ne mazāk kā 5 gadu darba pieredzi starptautisku plaša mēroga projektu vadībā kultūras jomā;

4. pieredze valsts un starptautiska mēroga kultūras projektu vadībā un koordinēšanā;

5. vēlama pieredze starptautisku radošo rezidenču projektu vadībā;

6. orientācija uz attīstību, stratēģisks redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība, plānošana un organizēšana;

7. mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, pozitīva attieksme pret inovācijām, psiholoģiska noturība stresa situācijās, spēja pamatot lēmumus un formulēt viedokli;

8.  atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām;

9. nevainojama reputācija (pretendents ir uzskatāms par personu ar labu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot pretendenta reputāciju, ņem vērā visu būtisko informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai, neskarot ierobežojumus, kurus nosaka spēkā esošie normatīvie akti, un neatkarīgi no valsts, kurā attiecīgie notikumi ir notikuši.);

10. valsts valodas zināšanas C1 līmenī, angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī un vēlams vēl vienas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme valdes locekļa uzdevumu izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos) (Pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecības kopija).

Pretendentiem jāiesniedz:

1. motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);

2. dzīves gājuma un darba pieredzes (CV), kurā iekļauts arī novērtējums par valodu zināšanām, norādot pēdējo darba pieredzi, būtiskāko informāciju par Sabiedrības darbības jomu, Pretendenta atbildību un pienākumiem, un nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā norādīta kontaktinformācija;

3.izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

4.parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām (apliecinājuma paraugs 3. pielikumā);

5.redzējumu par Sabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);

6.citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Atalgojums: 2 200 – 2 300 EUR (bruto).

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 18. februārim pa pastu, norādot adresātu – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, LV – 3601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ventspils domes administrācijā, 1.stāvā, darba laikā, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” valdes locekļa amata pretendentu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi "SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” valdes locekļa amata pretendentu konkursam". Uzziņas pa tālruņiem 636 01112, 636 01143 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.ventspils.lv sadaļā „Aktuālās vakances”, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas tīmekļvietnē https://www.km.gov.lv/lv, Sabiedrības tīmekļvietnē www.ventspilshouse.lv/lv un Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024. gada 18. februārim (ieskaitot).

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktos personas datu apstrādes principus, ar mērķi nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” atbilstošu pretendentu atlasi un novērtēšanas procesu.

Personas datu pārzinis: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”, reģ. Nr. 90000051970, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: +371 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv .

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ventspils valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspils.lv vai klātienē Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļā: Jūras iela 36, Ventspils, vai rakstot uz e-pastu: personals@ventspils.lv .

Sludinājums pievienots: 31/01/2024

Atbalsts





    Reģistrēties