• Mans Profils
lv

Valdes priekšsēdētājs/-a.

Valdes priekšsēdētājs/-a.

Ventspils pilsētas Dome

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Valdes priekšsēdētājs/-a

Konkursa beigu datums: 01-09-2021

No 3200 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils pilsētas dome (reģ. Nr. 90000051970) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amatu:


Valdes priekšsēdētāja amata pienākumi:

 • nodrošina Sabiedrības pamatdarbību atbilstoši sabiedrības statūtiem;
 • nodrošina Eiropas Savienības, ārvalstu u.c. finanšu instrumentu piesaistes iespēju izvērtēšanu Sabiedrībai īpašumā, valdījumā vai pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu (turpmāk – Nekustamie īpašumi) atjaunošanas, pārbūves un attīstības projektiem;
 • nodrošina Nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu;
 • nodrošina būvniecības procesu vadību, Sabiedrībai pildot būvniecības ierosinātāja un/vai Pasūtītāja funkciju;
 • veicina inovatīvu un efektivitāti atbilstošu risinājumu pielietošanu Nekustamo īpašumu pārvaldībā un attīstībā;
 • veicina personāla izaugsmi un piederību veicinošas darba vides nodrošināšanu Sabiedrībā;
 • nodrošina Nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu un attīstību;
 • nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu;
 • u.c

Pretendentiem jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai);
 • dzīves gaitas aprakstu (CV);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, , t.sk., sertifikātu/apliecinājumu par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem;
 • redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes priekšsēdētāja amata pretendents ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • maģistra grāds (maģistra grāds inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes priekšsēdētāja pienākumus Sabiedrībā, kas nodrošina nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumus, t.sk.būvniecības projektu organizēšanā, īstenošanā un vadīšanā;
 • izpratne par PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” darbības jomām – nekustamā īpašuma būvniecības, pārvaldīšanas, iegādes un atsavināšanas jautājumiem;
 • izpratne par Sabiedrības darbības principiem;
 • pieredze ES finansējuma piesaistē un projektu realizēšanā;
 • pieredze finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • valsts valodas un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes priekšsēdētāja uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte.

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 1.septembrim, plkst.16:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, LV – 3601, uz aploksnes jābūt norādei “PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amata pretendentu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils pilsētas domei uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi "PSIA " Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja amata pretendentu konkursam". Uzziņas pa tālruņiem 636 01143, 636 01112 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 1.septembrim ieskaitot.

Sludinājums pievienots: 19/08/2021

Atbalsts

  Reģistrēties