• Mans Profils
lv

Ventspils Augstskolas rektors/-e.

Ventspils Augstskolas rektors/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Ventspils Augstskolas rektors/-e

Konkursa beigu datums: 30-09-2022

4500 - 5905 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

VENTSPILS AUGSTSKOLA (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu starptautisku konkursu uz Ventspils Augstskolas rektora amata vietu (darba līgums uz noteiktu laiku – pieci gadi):

Ventspils Augstskolas rektora amata kandidātiem izvirzāmās prasības:

 • zinātnes doktora grāds;
 • akadēmiskā darba pieredze;
 • sasniegumi zinātnē;
 • pieredze sadarbÄ«bas veidoÅ¡anā nacionālā un starptautiskā mērogā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā pēdējo desmit gadu laikā;
 • komunikācijas un mijiedarbÄ«bas prasmes;
 • angļu valodas zināšanas C1 lÄ«menÄ«, runāšanā, rakstÄ«Å¡anā, lasÄ«Å¡anā un klausÄ«Å¡anās;
 • nevainojama reputācija.

Augstskolas rektora kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 17.1 pantā, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums.

Attiecīgā amata mēneša bruto darba samaksa tiek noteikta no 4500,00 EUR līdz 5905,00 EUR apmērā, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto zemāko darba algas likmi, ka arī izvērtējot ieguldījuma un rezultātu kritērijus, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem u.c.

 

 • iesniegums par dalÄ«bu konkursā;
 • rektora amata kandidāta sagatavota informācija par viņa atbilstÄ«bu sludinājumā noteiktajām individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasÄ«bām;
 • Ä«ss kopsavilkums (lÄ«dz trÄ«s lappusēm) redzējumam par Ventspils Augstskolas attÄ«stÄ«bu un savu darbÄ«bu Ventspils Augstskolas rektora amatā;
 • rektora amata kandidāta piekriÅ¡ana bÅ«t par valsts amatpersonu;
 • rektora amata kandidāta apliecinājums, par piekriÅ¡anu, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodroÅ¡inātu Ventspils Augstskolas rektora izvirzÄ«Å¡anas un ievēlēšanas norisi;
 • rektora amata kandidāta dzÄ«ves un darba gājums vienotā EUROPASS CV formātā;
 • rektora amata kandidāta iegÅ«tā zinātnes doktora grāda apliecinoÅ¡a dokumenta kopija, izglÄ«tÄ«bas dokumentam jāuzrāda arÄ« oriÄ£ināls;
 • pedagoÄ£isko, zinātnisko, vadÄ«bas un citu pieredzi apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas u.c.

Dokumenti latviešu vai angļu valodā iesniedzami līdz 2022. gada 14. augustam ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pastu: personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

Dokumentu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts.

Informējam, ka atlase noritēs trīs kārtās atbilstoši nolikumam par Ventspils Augstskolas rektora amata kandidāta virzīšanas procesu ievēlēšanai rektora amatā VeA Satversmes sapulcē, pieejams: https://www.venta.lv/augstskola/vakances.

 

 • pirmajā kārtā tiks atlasÄ«ti tie pieteikumi, kuri satur visus kandidātu atlasei nepiecieÅ¡amos dokumentus un izvērtēta nevainojamas reputācijas un zinātnes doktora grāda atbilstÄ«ba;
 • otrajā kārtā tiks izvērtēta kandidātu iesniegtajos dokumentos norādÄ«tās informācijas atbilstÄ«ba Ventspils Augstskolas rektora amatam izvirzÄ«tajām prasÄ«bām un redzējumā sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
 • treÅ¡ajā kārtā iekļuvuÅ¡ie kandidāti tiks uzaicināti uz intervijām, kuras laikā padziļināti tiks novērtēta kandidāta atbilstÄ«ba Ventspils Augstskolas rektora amatam, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzÄ«ti treÅ¡ajai kārtai, tiks lÅ«gts iesniegt redzējumu prezentācijas formā par Ventspils Augstskolas attÄ«stÄ«bu.
 • Ventspils Augstskolas stratēģija pieejama Å¡eit: https://www.venta.lv/augstskola/parskati-un-zinojumi

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13. pantu, Ventspils Augstskolā informē, ka:

1)      kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2)      kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000362426), kontaktinformācija: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601.

 

Sludinājums pievienots: 15/08/2022

Atbalsts

  Reģistrēties