• Mans Profils
lv

Ventspils Augstskolas rektors/-e.

Ventspils Augstskolas rektors/-e.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Ventspils Augstskolas rektors/-e

Konkursa beigu datums: 30-09-2022

4500 - 5905 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

VENTSPILS AUGSTSKOLA (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu starptautisku konkursu uz Ventspils Augstskolas rektora amata vietu (darba līgums uz noteiktu laiku – pieci gadi):

Ventspils Augstskolas rektora amata kandidātiem izvirzāmās prasības:

 • zinātnes doktora grāds;
 • akadēmiskā darba pieredze;
 • sasniegumi zinātnē;
 • pieredze sadarbības veidošanā nacionālā un starptautiskā mērogā;
 • vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā pēdējo desmit gadu laikā;
 • komunikācijas un mijiedarbības prasmes;
 • angļu valodas zināšanas C1 līmenī, runāšanā, rakstīšanā, lasīšanā un klausīšanās;
 • nevainojama reputācija.

Augstskolas rektora kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 17.1 pantā, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums.

Attiecīgā amata mēneša bruto darba samaksa tiek noteikta no 4500,00 EUR līdz 5905,00 EUR apmērā, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto zemāko darba algas likmi, ka arī izvērtējot ieguldījuma un rezultātu kritērijus, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem u.c.

 

 • iesniegums par dalību konkursā;
 • rektora amata kandidāta sagatavota informācija par viņa atbilstību sludinājumā noteiktajām individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasībām;
 • īss kopsavilkums (līdz trīs lappusēm) redzējumam par Ventspils Augstskolas attīstību un savu darbību Ventspils Augstskolas rektora amatā;
 • rektora amata kandidāta piekrišana būt par valsts amatpersonu;
 • rektora amata kandidāta apliecinājums, par piekrišanu, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Ventspils Augstskolas rektora izvirzīšanas un ievēlēšanas norisi;
 • rektora amata kandidāta dzīves un darba gājums vienotā EUROPASS CV formātā;
 • rektora amata kandidāta iegūtā zinātnes doktora grāda apliecinoša dokumenta kopija, izglītības dokumentam jāuzrāda arī oriģināls;
 • pedagoģisko, zinātnisko, vadības un citu pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas u.c.

Dokumenti latviešu vai angļu valodā iesniedzami līdz 2022. gada 14. augustam ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pastu: personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāla nodaļā, C 202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

Dokumentu iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts.

Informējam, ka atlase noritēs trīs kārtās atbilstoši nolikumam par Ventspils Augstskolas rektora amata kandidāta virzīšanas procesu ievēlēšanai rektora amatā VeA Satversmes sapulcē, pieejams: https://www.venta.lv/augstskola/vakances.

 

 • pirmajā kārtā tiks atlasīti tie pieteikumi, kuri satur visus kandidātu atlasei nepieciešamos dokumentus un izvērtēta nevainojamas reputācijas un zinātnes doktora grāda atbilstība;
 • otrajā kārtā tiks izvērtēta kandidātu iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas atbilstība Ventspils Augstskolas rektora amatam izvirzītajām prasībām un redzējumā sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
 • trešajā kārtā iekļuvušie kandidāti tiks uzaicināti uz intervijām, kuras laikā padziļināti tiks novērtēta kandidāta atbilstība Ventspils Augstskolas rektora amatam, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai kārtai, tiks lūgts iesniegt redzējumu prezentācijas formā par Ventspils Augstskolas attīstību.
 • Ventspils Augstskolas stratēģija pieejama šeit: https://www.venta.lv/augstskola/parskati-un-zinojumi

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13. pantu, Ventspils Augstskolā informē, ka:

1)      kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2)      kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000362426), kontaktinformācija: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601.

 

Sludinājums pievienots: 15/08/2022

Atbalsts

  Reģistrēties