• Mans Profils
lv

Ventspils brīvostas pārvaldnieks.

Ventspils brīvostas pārvaldnieks.

Ventspils brīvostas pārvalde

PVN Reģ. 90000284085

Ventspils brīvosta ir starptautiskas nozīmes transporta, tranzīta un ražošanas centrs Latvijā. Ventspils brīvostas pārvalde rūpējas par brīvostas teritorijas attīstību, ražošanas uzņēmumu un ostas termināļu piesaisti darbam Ventspils brīvostā, gādā par drošu kuģošanu, ostas un industriālo zonu infrastruktūras attīstību.

Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Konkursa beigu datums: 08-05-2023

No 7000 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils brīvostas pārvalde izsludina konkursu uz Ventspils brīvostas pārvaldnieka amatu.

Ventspils brīvostas pārvaldnieka amata pretendentiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus. Par priekšrocību tiks uzskatīta augstākā izglītība vai papildu augstākā izglītība, kas saistīta ar transporta nozari (piem., ostu pārvaldībā, transportā un loģistikā) vai ostu nozari (piem., navigācijā, kuģu vadībā).
 2. Vismaz 5 gadu profesionālā darba pieredze Ventspils brīvostas pārvaldnieka amatam līdzvērtīgā vadošā amatā tādas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kas atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

2.1. pārskata gada bilances kopsumma ne mazāka par EUR 4 000 000;

2.2. pārskata gada neto apgrozījums ne mazāks par EUR 8 000 000;

2.3. pārskata gada vidējais darbinieku skaits vismaz 100,

(par Ventspils brīvostas pārvaldniekam līdzvērtīgu amatu tiks atzīts – valdes locekļa, uzņēmuma vai iestādes vadītāja vai cita augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei).

 1. Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2 līmenis), kā arī angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs).
 2. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

Otrajā vērtēšanas kārtā notiks intervijas ar pretendentiem un pretendentiem būs jāiesniedz redzējuma prezentācija par Ventspils brīvostas pārvaldes darbības prioritātēm, attīstību un Ventspils brīvostas pārvaldnieka kompetencē esošajiem primārajiem darbiem (prezentācijas formā līdz 15 minūtēm). Tiks vērtētas sekojošas pretendenta kompetences: komandas vadīšana, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; zināšanas un izpratne par labu korporatīvo pārvaldību (OECD), zināšanas risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, zināšanas par ostu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2023. gada 8.maijam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi: amatakonkurss@vbp.lv.   

Pretendentus lūdzam  iesniegt sekojošus dokumentus:

 1. Pieteikumu un dzīves gājuma aprakstu.(izmantot tikai Ventspils brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursam pievienoto pieteikuma un CV formu, kas pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājaslapāwww.portofventspils.lv).
 2. Ventspils brīvostas pārvaldnieka/-ces amata pretendenta/-es apliecinājumu (izmantot tikai Ventspils brīvostas pārvaldnieka amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursam pievienoto apliecinājuma formu, kas pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājaslapā www.portofventspils.lv), apliecinot:
 • ka, pretendents/-e atbilst pretendentam izvirzītajām prasībām;
 • ka pretendents/-e, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks iecelts/-a Ventspils brīvostas pārvaldnieka/-ces amatā.
 1. Izglītības apliecinoša dokumenta kopiju(ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 2. 4Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumentu kopiju (iesniedz pretendents, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 3.   Citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atalgojums: 7 000,- EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi.
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils brīvostas pārvalde, kontaktinformācija: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601.
 3. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījumu uzpersonals@vbp.lv.

Kontaktpersona: Ventspils brīvostas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs Andis Grundmanis, tālr.63602307, e-pasts: andis.grundmanis@vbp.lv

Sludinājums pievienots: 14/04/2023

Atbalsts

  Reģistrēties