• Mans Profils
lv

Vieslektors – mentors.

Vieslektors – mentors.

Ventspils Augstskola

90000362426

Ventspils Augstskola – moderna valsts augstskola ar dinamisku attīstību, kas garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, veic nozīmīgu pētniecības darbu, kļūstot par starptautiski atpazīstamu Eiropas augstskolu.

Ventspils Augstskola piedāvā studēt dažādu līmeņu studiju programmās. Ir iespēja studēt pirmā līmeņa (koledžas), bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa studiju programmās.

Vieslektors - mentors

Konkursa beigu datums: 28-04-2023

No 900 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina pieteikšanos uz Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Jaunuzņēmumu vadība” vieslektora - mentora amatu (darba līgums uz noteiktu laiku):

Galvenie amata pienākumi:

 • studentu rezultātu analizēšana un to uzraudzÄ«Å¡ana;
 • studentu komandu konsultēšana, studiju procesu jautājumos;
 • atgriezeniskās saites nodroÅ¡ināšana studiju procesa ietvarā;
 • atbalsta sniegÅ¡ana studentu personÄ«gās izaugsmes jautājumos;
 • konsultāciju sniegÅ¡ana studentu komandām, studiju kursu ietvarā.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura grāds vai otrā lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba;
 • maÄ£istra grāds tiks uzskatÄ«ts par priekÅ¡rocÄ«bu;
 • vismaz piecu gadu praktiskā darba pieredze komandas vadÄ«bā;
 • pieredze darbā ar jaunuzņēmumiem un ekosistēmu;
 • spēja patstāvÄ«gi lasÄ«t lekciju kursus, vadÄ«t seminārus, praktiskās nodarbÄ«bas un laboratorijas darbus;
 • angļu valodas zināšanas vismaz C 1 lÄ«menÄ« atbilstoÅ¡i Eiropas vispārējā sveÅ¡avalodu lÄ«meņu kompetenču skalai (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages);
 • pieredze darbā ar MS Office, LinkedIn, CRM, Google Workspace un kādu no uzdevumu pārvaldÄ«bas rÄ«kiem (Jira, ClickUp, Asana, Trello) teicamas sadarbÄ«bas un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Lūdzam līdz 2023. gada 14. aprīlim ieskaitot elektroniski, sūtot uz e - pastu: personals@venta.lv, iesniegt CV (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot detalizētu aprakstu par praktisko pieredzi komandas vadībā un jaunuzņēmumu ekosistēmā.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai kārtai, tiks lūgts iesniegt turpmāk minētos dokumentus:

 • rektoram adresēts iesniegums, kurā ietverta motivācija, par piedalÄ«Å¡anos atklātajā konkursā noteiktajam matam;
 • normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā noformētus dokumentu norakstus vai pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstoÅ¡ajam amatam nepiecieÅ¡amos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriÄ£inālus);
 • ja augstākā izglÄ«tÄ«ba, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegÅ«ts ārvalstÄ«s, arÄ« izziņas norakstu vai kopiju (uzrādot oriÄ£inālu) par to, kādam Latvijā pieÅ¡Ä·irtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstÄ«s iegÅ«tais diploms;
 • akadēmiskā amata pretendenta dzÄ«ves un darba gājumu (Curriculum Vitae), kurā norādÄ«ta arÄ« pētniecÄ«bas, akadēmiskā, administratÄ«vā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā pēc “EUROPASS” Curriculum Vitae veidlapas parauga, kā arÄ« citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnÄ«gāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 • apliecinājums par to, ka uz pretendentu nav attiecināmi IzglÄ«tÄ«bas likuma 50.pantā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, sākot no 900,00 EUR pilnas pedagoģiskās darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13. pantu, Ventspils Augstskolā informē, ka:

1) kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

2) kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000362426), kontaktinformācija: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601.

Uzziņām: tālrunis 636 28303, e-pasts: personals@venta.lv.

Sludinājums pievienots: 14/04/2023

Atbalsts

  Reģistrēties