• Mans Profils
lv

Valdes loceklis/-e.

Valdes loceklis/-e.

Ventspils pilsētas Dome

90000051970

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Valdes loceklis/-e

Konkursa beigu datums: 19-02-2021

No 3400 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

 
 
Ventspils pilsētas dome (reģ. Nr. 90000051970) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa – galvenā ārsta amatu:
 
 
Valdes locekļa – galvenā ārsta amata pienākumi:
 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 • stacionārā un ambulatorā darba vadīšana un koordinēšana, to nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Sabiedrības medicīniskā darba kvalitātes nodrošināšana, iekšējās kvalitātes kontrole un attīstība, savlaicīgas un pareizas diagnostikas un ārstniecības metožu pielietošanas nodrošināšana;
 • esošo medicīnisko pakalpojumu attīstība un jaunu medicīnisko pakalpojumu izstrādāšana un ieviešana;
 • pētniecības un sadarbības ar citām institūcijām izglītības un pētniecības jomā attīstīšana;
 • pretepidēmisko pasākumu ievērošana un slimnīcas darbības nodrošināšana ārkārtas situācijās;
 • ārstu un pacientu attiecību ētisko un morālo pamatprincipu un vērtību ievērošanas veicināšana, kā arī labvēlīga mikroklimata veidošana Sabiedrības ārstniecības nodaļās;
 • līdzdarbība Sabiedrības medicīniskā personāla komplektēšanā un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšanā;
 • līdzdarbība Sabiedrības darbības stratēģijas plānošanā, vadīšana un koordinēšanā;
 • u.c.
 
Pretendentam izvirzītās prasības:
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, maģistra grāds vadības zinātnē vai maģistra studiju programmās, kuras ietvaros tiek apgūtas vadībzinības, vai ārsta sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu,lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kas nodrošina ārstniecības pakalpojumus;
 • izpratne par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • pieredze finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte.
 
Pretendentiem jāiesniedz:
 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (CV);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).
 
 
Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 19.februārim, plkst.16:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, LV – 3601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ventspils pilsētas domē, 1.stāvā, darba laikā (uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram).
Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils pilsētas domei uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi "SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes locekļa amata kandidātu konkursam". Uzziņas pa tālruņiem 636 01143, 636 01112 (Personāla nodaļa).
 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.
 
Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 19.februārim ieskaitot.
 
 
Sludinājums pievienots: 03/02/2021

Atbalsts

  Reģistrēties