• Mans Profils
lv

Valdes loceklis/-e.

Valdes loceklis/-e.

Ventspils pilsētas Dome

40900038010

Ventspils valstspilsētas pašvaldība Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Valdes loceklis/-e

Konkursa beigu datums: 19-02-2021

No 3400 €

alga mēnesī (bruto)

Ventspils

Prasības

 
 
Ventspils pilsētas dome (reģ. Nr. 90000051970) izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa – galvenā ārsta amatu:
 
 
Valdes locekļa – galvenā ārsta amata pienākumi:
 • pamatdarbÄ«bas nodroÅ¡ināšana atbilstoÅ¡i kapitālsabiedrÄ«bas statÅ«tiem;
 • stacionārā un ambulatorā darba vadÄ«Å¡ana un koordinēšana, to nepārtrauktas darbÄ«bas nodroÅ¡ināšana;
 • SabiedrÄ«bas medicÄ«niskā darba kvalitātes nodroÅ¡ināšana, iekšējās kvalitātes kontrole un attÄ«stÄ«ba, savlaicÄ«gas un pareizas diagnostikas un ārstniecÄ«bas metožu pielietoÅ¡anas nodroÅ¡ināšana;
 • esoÅ¡o medicÄ«nisko pakalpojumu attÄ«stÄ«ba un jaunu medicÄ«nisko pakalpojumu izstrādāšana un ievieÅ¡ana;
 • pētniecÄ«bas un sadarbÄ«bas ar citām institÅ«cijām izglÄ«tÄ«bas un pētniecÄ«bas jomā attÄ«stÄ«Å¡ana;
 • pretepidēmisko pasākumu ievēroÅ¡ana un slimnÄ«cas darbÄ«bas nodroÅ¡ināšana ārkārtas situācijās;
 • ārstu un pacientu attiecÄ«bu ētisko un morālo pamatprincipu un vērtÄ«bu ievēroÅ¡anas veicināšana, kā arÄ« labvēlÄ«ga mikroklimata veidoÅ¡ana SabiedrÄ«bas ārstniecÄ«bas nodaļās;
 • lÄ«dzdarbÄ«ba SabiedrÄ«bas medicÄ«niskā personāla komplektēšanā un kvalifikācijas paaugstināšanas veicināšanā;
 • lÄ«dzdarbÄ«ba SabiedrÄ«bas darbÄ«bas stratēģijas plānoÅ¡anā, vadÄ«Å¡ana un koordinēšanā;
 • u.c.
 
Pretendentam izvirzītās prasības:
 • atbilstÄ«ba Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrÄ«bu pārvaldÄ«bas likuma 37.panta ceturtās daļas prasÄ«bām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādÄ«jumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām Å¡aubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā lÄ«meņa profesionālā augstākā izglÄ«tÄ«ba medicÄ«nā, maÄ£istra grāds vadÄ«bas zinātnē vai maÄ£istra studiju programmās, kuras ietvaros tiek apgÅ«tas vadÄ«bzinÄ«bas, vai ārsta sertifikāts tiks uzskatÄ«ts par priekÅ¡rocÄ«bu;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodroÅ¡ina iemaņu kopumu,lai profesionāli pildÄ«tu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kas nodroÅ¡ina ārstniecÄ«bas pakalpojumus;
 • izpratne par kapitālsabiedrÄ«bas darbÄ«bas principiem;
 • pieredze finanÅ¡u lÄ«dzekļu plānoÅ¡anā un izlietoÅ¡anā;
 • stratēģiskās plānoÅ¡anas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rÄ«cÄ«bu un lēmumus;
 • analÄ«tiska un sistēmiska domāšana, pozitÄ«va attieksme pret inovācijām, mērÄ·tiecÄ«ba, precizitāte, disciplinētÄ«ba;
 • spēja veidot pozitÄ«vas attiecÄ«bas, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoÄ£iska noturÄ«ba stresa situācijās;
 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas SavienÄ«bas oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepiecieÅ¡amā apjomā (mutvārdos un rakstos);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • augsta atbildÄ«bas izjÅ«ta, precizitāte.
 
Pretendentiem jāiesniedz:
 • motivētu pieteikumu;
 • dzÄ«ves gaitas aprakstu (CV);
 • izglÄ«tÄ«bu un papildus apmācÄ«bu apliecinoÅ¡u dokumentu kopijas;
 • parakstÄ«tu apliecinājumu par atbilstÄ«bu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrÄ«bu pārvaldÄ«bas likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzÄ«tajām prasÄ«bām;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzÄ«to prasÄ«bu izpildi;
 • redzējumu par kapitālsabiedrÄ«bas darbÄ«bas organizēšanu un attÄ«stÄ«bas prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attÄ«stÄ«bas virzÄ«bu, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).
 
 
Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 19.februārim, plkst.16:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, LV – 3601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Ventspils pilsētas domē, 1.stāvā, darba laikā (uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram).
Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils pilsētas domei uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi "SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes locekļa amata kandidātu konkursam". Uzziņas pa tālruņiem 636 01143, 636 01112 (Personāla nodaļa).
 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.
 
Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 19.februārim ieskaitot.
 
 
Sludinājums pievienots: 03/02/2021

Atbalsts

  Reģistrēties