• Mans Profils
lv

Paplašināsies LIAA sniegto pakalpojumu klāsts reģionos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šobrīd piedāvā vairāk nekā 65 dažādus pakalpojumus uzņēmējiem, tostarp grantu atbalstu dažādu iniciatīvu īstenošanai, kuras vērstas uz eksporta attīstību vai inovāciju ieviešanu. Līdz šim reģionos bija pieejams ierobežots pakalpojumu klāsts, bet līdz ar LIAA reorganizāciju 20 reģionālajās pārstāvniecībās, kuras līdz šim bija pazīstamas kā biznesa inkubatori, uzņēmēji varēs saņemt atbalstu daudz plašākā tvērumā.

“No šī gada esam mainījuši savu stratēģiju, paplašinot LIAA reģionālo pārstāvniecību sniegto pakalpojumu klāstu. Ja līdz šim reģionos bija iespējams saņemt tikai biznesa inkubācijas un kopstrādes pakalpojumus, tad šobrīd mēs reģionos esam gatavi piedāvāt arī citus LIAA sniegtos pakalpojumus,” tā LIAA direktora pienākumu izpildītāja Iveta Strupkāja.

LIAA reģionālās pārstāvniecības tiek veidotas uz bijušo biznesa inkubatoru un atbalsta vienību bāzes, saglabājot plašo reģionālo tīklu. LIAA pārstāvniecības atrodas tādās Latvijas vietās kā Ventspils, Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Tukums, Jūrmala, Jelgava, Bauska, Ogre, Sigulda, Cēsis, Valmiera, Smiltene, Alūksne, Gulbene, Madona, Jēkabpils, Rēzekne un Daugavpils. Savukārt Rīgā darbu turpinās Radošo industriju pārstāvniecība un Tehnoloģiju pārstāvniecība.

“Reģioniem ir nozīmīga loma Latvijas ekonomikas attīstībā, tādēļ vēlamies būt tuvāk saviem klientiem. Šobrīd esam atraduši modeli kā bez papildu štata vietu izveides nodrošināt atbalstu plašākam klientu lokam. Inkubācijas un pirmsinkubācijas programmas ir uzrādījušas labus rezultātus un esam pārliecināti, ka ar reģionālo pārstāvniecību izveidi spēsim palielināt pieprasījumu arī pēc citiem LIAA sniegtajiem pakalpojumiem,” uzsver I.Strupkāja.

Jaunā perioda inkubācijas un pirmsinkubācijas programmu plānots izsludināt martā, bet jau Å¡obrÄ«d uzņēmējiem ir pieejams atbalsts eksporta veicināšanai, dalÄ«bai izstādēs un  tirdzniecÄ«bas misijās, digitalizācijai, dažādu liela mēroga pasākumu organizēšanai un citām aktivitātēm.

Inkubācijas programmas rezultatīvie rādītāji:

Projekta “ReÄ£ionālie biznesa inkubatori un radoÅ¡o industriju inkubators” ietvaros no 2016.-2023.gadam atbalstu grantu veidā saņēmuÅ¡i kopā 685 komersanti. AtbalstÄ«ti 1044 jaunizveidoti komersanti, nodarbinātÄ«bas pieaugums atbalstÄ«tajos uzņēmumos pieaudzis par 2568 darbiniekiem. Kopumā tika atbalstÄ«ti 92 komersanti radoÅ¡o industriju jomā, kā arÄ« 3173 fiziskas personas un komersanti saņēmuÅ¡i nefinansiālu atbalstu pirmsinkubācijas atbalsta veidā. Projektā izlietotais finansējums  ir 35,2 milj. eiro, savukārt atbalstÄ«to komersantu nodokļu maksājumi Valsts kasē sastāda 47,1 milj. eiro, bet komersantu piesaistÄ«tais finansējums savu uzņēmumu attÄ«stÄ«bai – 49,5 milj. eiro.

LIAA reģionālo pārstāvniecību darbība tiek nodrošināt ar ERAF līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja
LIAA Komunikācijas un informācijas departaments
E-pasts: prese@liaa.gov.lv

Kurzemes reģionā 2023.gadā atgriezies 281 cilvēks

2023.gadā Kurzemes reģionā pēc dzīves ārvalstīs atgriezies 281 cilvēks un vēlmi atgriezties pauduši vēl 220 cilvēki. Kopumā Kurzemes reģionā no 2018. gada marta līdz 2023.gada decembrim atgriezušies 1255 cilvēki, kuri par savu dzīvesvietu visbiežāk izvēlējušies Liepājas un Ventspils valstspilsētas, Tukuma, Kuldīgas un citas Kurzemes pašvaldības. Savukārt par vēlmi atgriezties informējuši 938 cilvēki. Visvairāk cilvēku atgriežas no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas un citām valstīm.

“Atskatoties uz 2023.gadu, varu teikt, ka tas ir bijis gana ražens un produktÄ«vs. Cilvēkiem, kuri pauduÅ¡i vēlmi atgriezties, sagatavoti 920 individualizēti piedāvājumi, un audzis arÄ« dzimtenē atgriezuÅ¡os skaits. Kā viens no bÅ«tiskiem iemesliem, ko cilvēki min, lemjot par atgrieÅ¡anos, ir atalgojuma apmērs un tā attiecÄ«ba ar mājokļa un citām Ä£imenei bÅ«tiskām izmaksām, kas nu jau nereti ir samērā lÄ«dzÄ«gas esoÅ¡ajā mÄ«tnes zemē un Latvijā. Ä¢imenes ar bērniem, kuras atgriežas Latvijā,  vēl arvien akcentē to, ka vēlas, lai bērni uzaugtu Latvijā un neaizmirstu savas saknes. Priecē arÄ« tas, ka pērn audzis to cilvēku skaits, kuri vēlas atgriezties Latvijā – 2023.gadā vairāk nekā 200 ārvalstÄ«s dzÄ«vojoÅ¡u tautieÅ¡u pauduÅ¡i vēlmi atgriezties dzimtajā Kurzemē,” stāsta Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£iona reÄ£ionālā remigrācijas koordinatore Agnese BerÄ£e.

Kopumā no 2018. gada marta lÄ«dz 2023.gada decembrim ar Kurzemes reÄ£iona remigrācijas koordinatori sazinājuÅ¡ies 3113 cilvēki,  un sagatavoti individuāli piedāvājumi 3608 cilvēkiem, savukārt potenciālu vēlmi atgriezties izteikuÅ¡i 938 cilvēki.

“2023.gadā papildu aktÄ«vai komunikācijai ar remigrantiem un individuālu piedāvājumu sagatavoÅ¡anai tikos ar diasporas pārstāvjiem un latvieÅ¡iem Dublinā, 12. LatvieÅ¡u kultÅ«ras svētkos Īrijā, Latvijas vēstniecÄ«bas Apvienotajā Karalistē Londonā organizētajā 11. ikgadējās diasporas organizāciju un skolu pārstāvju tikÅ¡anās reizē un Vācijā, Frankfurtes LatvieÅ¡u biedrÄ«bas rÄ«kotajā pasākumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai. Neatkārtojama pieredze bija arÄ« bÅ«t klāt Vispārējo latvieÅ¡u Dziesmu un Deju svētku ietvaros Pasaules latvieÅ¡u saietu namā – ārvalstu latvieÅ¡u kolektÄ«vu koncertā Ķīpsalā. Tiekoties ar diasporu, secinu, ka arvien tiek uzturētas latviskās tradÄ«cijas, mÄ«lestÄ«ba pret dziesmu, deju, kopā sanākÅ¡anu un dzimteni – Latviju.  TikÅ¡anās laikā ar diasporas pārstāvjiem sniedzu individuālas konsultācijas un atbildēju uz jautājumiem par atgrieÅ¡anos, darba un dzÄ«vesvietas iespējām, kā arÄ« izglÄ«tÄ«bas sistēmu un tās pieejamÄ«bu. Å o vairāk nekā piecu gadu garumā, kopÅ¡ sniedzu remigrantiem atbalstu kā reÄ£ionālā remigrācijas koordinatore, redzu, cik bÅ«tiski ir veidot spēcÄ«gas saites ar latvieÅ¡u diasporām ārzemēs, tai skaitā arÄ«  regulāri tiekoties klātienē.  ArÄ« turpmāk aktÄ«vi centÄ«Å¡os apmeklēt un tikties ar  Latvijas diasporu ārzemēs, jo tieÅ¡i šādā veidā – klātesot, uzrunājot cilvēkus, pārrunājot aktuālo – var sniegt vēl mērķētāku atbalstu ikvienam, kurÅ¡ vēl tikai domā vai jau ir izlēmis par atgrieÅ¡anos dzimtenē,” saka A.BerÄ£e.

ReÄ£ionālā remigrācijas koordinatore A.BerÄ£e 2023. gadā arÄ« aktÄ«vi piedalÄ«jās dažādos darbam bÅ«tiskos pasākumos un semināros, piemēram,  Diasporas KonsultatÄ«vās Padomes LatvieÅ¡u valodas un izglÄ«tÄ«bas darba grupas sanāksmē, LatvieÅ¡u Valodas AÄ£entÅ«ras organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar remigrējuÅ¡iem bērniem un imigrantiem”, uzstājoties ar prezentāciju par remigrācijas aktualitātēm Latvijas reÄ£ionos, stāstot par remigrācijas koordinatora darbu kopumā, akcentējot latvieÅ¡u valodas apgÅ«Å¡anas nozÄ«mi bērnu veiksmÄ«gākai iekļauÅ¡anai Latvijas izglÄ«tÄ«bas sistēmā.

A.BerÄ£e arÄ« aktÄ«vi piedalÄ«jusies sadarbÄ«bas veicināšanā ar Kurzemes paÅ¡valdÄ«bām,  tai skaitā piedaloties Liepājas valstspilsētas paÅ¡valdÄ«bas organizētajā remigrantu Ä£imeņu tikÅ¡anās reizē “Nākamā pietura – Liepāja”. Lai aktualizētu remigrācijas jautājumu risināšanu paÅ¡valdÄ«bās un veicinātu savstarpējo sadarbÄ«bu, organizētas  arÄ« apmācÄ«bas un sanāksme paÅ¡valdÄ«bu speciālistiem remigrācijas koordinācijas jautājumos. ReÄ£ionālā remigrācijas koordinatore A.BerÄ£e arÄ« gan sniegusi informāciju, gan atsaukusies mediju aicinājumiem informēt par remigrācijas aktualitātēm Kurzemes reÄ£ionā, tādējādi veicinot sabiedrÄ«bas izpratni par remigrācijas aktualitāti un veiksmÄ«gāku remigrējuÅ¡o Ä£imeņu iekļauÅ¡anos Latvijā.

2024.gadā turpināsies aktīva komunikācija ar potenciālajiem remigrantiem un tiks sagatavoti individuāli piedāvājumi tiem, kas plāno vai jau ir pieņēmuši lēmumu atgriezties uz dzīvi Latvijā. Tāpat tiks arī īstenotas dažādas sabiedrību izglītojošas aktivitātes, piemēram, publikāciju sērija “Cilvēkstāsti”, kur iepazīt remigrantus, viņu pieredzi, lēmumu atgriezties dzimtenē un ceļu mājup.

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

Par Kurzemes plānošanas reģionu:

Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ions ir viens no pieciem plānoÅ¡anas reÄ£ioniem, kas izveidots 2006. gada jÅ«nijā ar mērÄ·i – nodroÅ¡ināt reÄ£iona attÄ«stÄ«bas plānoÅ¡anu, koordināciju, paÅ¡valdÄ«bu un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbÄ«bu. To veido 8 paÅ¡valdÄ«bas  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, KuldÄ«gas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānoÅ¡anas reÄ£ionu, tā funkcijām un Ä«stenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Agnese Berģe,

Kurzemes plānošanas reģiona

Remigrācijas koordinatore

e-pasts: koordinators@kurzemesregions.lv

Atbalsts

    Reģistrēties